Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały ZWZ

środa, 31 Maj, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na 31 maja 2006 r. zarządziło przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 14 czerwca 2006 roku do godziny 11.00.
Poniżej przekazujemy treść uchwał podjętych do przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała Nr 1/2006
w sprawie  wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:

"Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje :

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 2/2006
w sprawie  przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści:

"Walne Zgromadzenie  uchwala, co następuje :

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 maja 2006 r., Nr 89/2006, pozycja 5191.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 3/2006 
o treści:

" Działając na podstawie art. 408  § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

I.Zarządza się przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 14 czerwca 2006 roku do godziny 11,00.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Do Uchwały Nr 3/2006  zgłoszono sprzeciw.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)