Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektu Planu Urządzenia Lasu”

Data publikacji

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, Oddział Huta Miedzi „Legnica”, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica, zawiadamia, iż w dniach od 12 listopada do 12 grudnia 2019 roku w siedzibie Huty Miedzi „Legnica” ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (Dział Głównego Inżyniera Ochrony Środowiska, tel. 76 7472228, 76 7472212), został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” na lata 2020-2029 opracowywany wg stanu na 01.01.2020 r.”

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz z treścią ustawy o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z dnia 28 września 1991 r.) Art. 21 pkt. 4.

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby oraz podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu planu urządzenia lasu.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 12 grudnia 2019 r. na adres KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica. 

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu planu urządzenia lasu.