Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu”

Data publikacji

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, Oddział Huta Miedzi „Legnica”, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica, zawiadamia, iż w dniach od 21 października do 20 grudnia 2019 roku w siedzibie Huty Miedzi „Legnica” ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (Dział Głównego Inżyniera Ochrony Środowiska, tel. 76 7472228, 76 7472212), zostały udostępnione w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” oraz „Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w dzierżawie KGHM Oddział Huta Miedzi „Legnica” na lata 2020-2029 opracowywanego wg stanu na 01.01.2020 r.Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz z treścią ustawy o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z dnia 28 września 1991 r.) Art. 21 pkt. 4.W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby oraz podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanych projektów planu urządzenia lasu.Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 20 grudnia 2019 r. na adres KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektów uproszczonych planów urządzenia lasu.