Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Sybiraków 2 w Głogowie

Data publikacji

 

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

w  LEGNICY  SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Poznańska 48 , 59 – 220 Legnica

ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż 

Nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Sybiraków 2 w Głogowie,  na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki  geodezyjnej    nr 249 obręb nr 0002 „Matejki” miasta Głogów, o powierzchni 710 m2 oraz prawo własności budynku użytkowego ( punktu konserwatorskiego) o powierzchni użytkowej 220,63 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość.

Dla  nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lubinie księga wieczysta   o numerze KW LE1G/00025826/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w większości w jednostce 21 UC – usługi komercyjne nieuciążliwe, w części 28 KD1/1 – ulica dojazdowa.

Charakterystyka budynku:

Budynek wzniesiony w 1966 roku, zmodernizowany 1993 roku w zadowalającym stanie technicznym, wymagający remontu. Uzbrojenie terenu pełne. Przedmiotowa nieruchomość pozostała po likwidacji punktu konserwatorskiego z węzłem ciepłowniczym.

Dodatkowe informacje:

Przez przedmiotową działkę przechodzą czynne wysokoparametrowe sieci ciepłownicze.

Poniżej opis urządzeń ciepłowniczych należących do WPEC w Legnicy S.A.                           i zajmowane powierzchnie na przedmiotowej nieruchomości  stanowiące obciążenie nieruchomości.

 

 • DN      25 - zajmujący na      gruncie pow. 14,5 m2 - ustanowienie służebności przesyłu
 • DN 80 -  zajmujący  na gruncie pow. 23 m 2    -ustanowienie służebności przesyłu

W ofercie należy uwzględnić służebności obciążające nieruchomość .

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz WPEC w Legnicy S.A. polegającą na :

 1. prawie utrzymania  na nieruchomości służebnej sieci      cieplnej .
 2. prawie swobodnego dojścia i dojazdu w      tym ciężkim sprzętem do sieci cieplnej z urządzeniami towarzyszącymi celem      ich remontów, napraw, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii,      instalowania urządzeń niezbędnych do prawidłowej ich eksploatacji,
 3. obowiązku powstrzymania się od      sadzenia drzew oraz podejmowania działalności mogącej zagrozić trwałości      ciepłowniczej infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza 150 000 PLN + podatek VAT 23%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

 1. Złożenie oferty na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna  ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem  w  zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, z opisem: „GŁOGÓW UL. SYBIRAKÓW 2”  w ostatecznym terminie do dnia                            10.04.2016 r. do godz. 10:00.

 

a)   Oferta, powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej oraz zawierać:

 • dane identyfikujące Kupującego:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych),
 • · pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, odpis aktualny z KRS (dot. podmiotów wpisanych do KRS) oraz NIP.

b) cenę za przedmiot sprzedaży,

c)  zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych   z nabyciem nieruchomości.

d) zobowiązanie kupującego do ustanowienia służebności przesyłu na gruncie polegającej na prawie dojścia i dojazdu w celu utrzymania sieci  w należytym stanie technicznym, prowadzeniu na nich robót i czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych.

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 30 000,00 PLN na konto WPEC w Legnicy S.A. nr  34 1240 3464 1111 0010 4753 4763  przed upływem terminu do składania ofert .
 • Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 • Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.
 • Wadium złożone przez kupujących,      których oferty nie zostały wybrane, będzie zwrócone bezzwłocznie po      dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium złożone przez kupującego zostaje zaliczone na poczet ceny.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w      przypadku, gdy kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym      terminie,
 2. gdy nie wniesiono wadium w terminie i      w pełnej wysokości,
 3. oferta nie zawiera danych wymaganych      ogłoszeniem o przetargu, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne,      a uzupełnienia nie dały wymaganego rezultatu.

Otwarcie ofert nastąpi  dnia  10.04.2016  r. o godz. 10.00 i jest niejawne.

 

Kupujący, którego oferta zostanie wybrana będzie związany ofertą przez 60 dni licząc od daty otwarcia ofert.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Powiadomienie kupującego, którego      oferta została wybrana następuje                      w formie      telefonicznej , listu poleconego lub pocztą elektroniczną w terminie      związania ofertą.
 2. W przypadku zaoferowania w przetargu      nieograniczonym przez co najmniej dwóch kupujących takich samych warunków      cenowych, wybór oferty następuje w trybie dodatkowych negocjacji.
 3. Cena za nabycie nieruchomości płatna      jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego nie później niż 30      dni roboczych od daty powiadomienia kupującego.
 4. Kupującym, których oferta nie została      wybrana, na ich zapytanie, udziela się informacji o wysokości oferty      wybranej bez podania nazwy kupującego.

 

WPEC w Legnicy S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wszelkich informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Anna Hołowczak Specjalista ds. terenowo - prawnych w Wydziale Zarządzania Majątkiem pod nr telefonu 76 74 98 215.