Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

piątek, 28 Październik 2016 - 5:39PM
34/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 października 2016 roku odwołała Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Skórę.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Newsletter email list: