Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

czwartek, 12 Lipiec, 2012
Raport nr 35/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje do publicznej wiadomości treść odpowiedzi na pytania Akcjonariusza Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zadane w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 28 czerwca 2012 roku w Lubinie. Odpowiedzi udzielono na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych. 

Pytanie 1 
Jaką stopę dyskonta zastosowano do analizy opłacalności NPV projektu Afton-Ajax?


Odpowiedź: 
Zastosowano stopę dyskonta na poziomie 8%, co jest zgodne z powszechnie stosowanymi standardami wyceny projektów górniczych na tym etapie rozwoju. 

Pytanie 2 
Skąd wynika tak duży spadek należności z tytułu dostaw i usług w stosunku do roku 2010 (1 387 659 tys. w porównaniu do 2 041 065 tys.)? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z przyjętą polityką płatności w odniesieniu do odbiorców produktów podstawowych, występujące na koniec roku nierozliczone salda dotyczą na ogół sprzedaży w podmiocie dominującym Grupy Kapitałowej, zrealizowanej w miesiącu grudniu. 
Wartość należności zależna jest od wolumenu sprzedaży i ceny rozliczeniowej podstawowego produktu Grupy Kapitałowej - miedzi oraz kursu USD. 
Wartość należności z tytułu dostaw i usług na koniec roku 2011 nie odbiegała zasadniczo od stanu lat poprzednich i tak na dzień 31 grudnia 2009 r. należności stanowiły 1 266 369 tys. zł. 

W roku 2010 poziom należności był wyjątkowo wysoki i spowodowany następującymi czynnikami: 
- cena miedzi w rozliczeniach za grudzień w roku 2010 stanowiła 27 631,73 zł/t, zaś za grudzień 2011 - 25 702,17 zł/t, 
- wolumen sprzedaży miedzi w miesiącu grudniu 2010 stanowił 120,5% wolumenu grudnia 2011 i wynikał m.in. z większego zapotrzebowania krajowego w związku ze zmianą stawki VAT od 1 stycznia 2011, 
- wolumen sprzedaży srebra w miesiącu grudniu 2010, stanowił 175% wolumenu grudnia 2011, co odpowiednio wpłynęło na wartość przychodu oraz stan nierozliczonych sald na dzień 31 grudnia, 
- podpisanym porozumieniem z kluczowym odbiorcą, wydłużającym termin płatności z grudnia 2010 na początek stycznia 2011 r. 

Dodatkowo na stan należności na 31 grudnia 2011 roku wpłynęło przekazanie ich części do rozliczeń factoringowych. 

Pytanie 3 
W efekcie jakich zdarzeń znacząco wzrosły koszty przyszłych świadczeń (rezerwy) z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i tym podobnych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego (116 075 tys. w porównaniu do 36 322 tys.)?


Odpowiedź: 
Zmianę stanu zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych oraz założenia przyjęte w modelu aktuarialnym do aktualizacji szacunku zobowiązania określa nota 25 w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz nota 21 w sprawozdaniu jednostkowym. 
Zgodnie z założeniem opartym na prognozach rynkowych, do aktualizacji szacunku na dzień 31 grudnia 2011 r. przyjęto stopę wzrostu cen węgla na poziomie 8% dla roku 2012 i 3.3% - 3.0% odpowiednio dla lat kolejnych, co w wymiarze wartościowym stanowi zmianę strat aktuarialnych dla zobowiązań z tytułu ekwiwalentu węglowego w kwocie 82,9 mln zł, pomiędzy skutkami dla roku 2011 i 2010. 
Zmiana powyższych założeń w stosunku do przyjętych na koniec roku 2010 w głównej mierze zadecydowała o tak znaczącym przyroście zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych. 

Pytanie 4 
Z czego wynika tak dynamiczny wzrost przychodów Grupy w Wielkiej Brytanii? 

Odpowiedź: 
Wzrost przychodów ze sprzedaży towarów do Wielkiej Brytanii spowodowany był wzrostem średniorocznej ceny miedzi oraz srebra w roku 2011 w stosunku do roku 2010 odpowiednio o 16,9% i 73,9%. 

Pytanie 5 
Na jakim etapie znajduje się proces integracji Grupy ze spółką KGHM International? 

Odpowiedź: 
Spółka KGHM International jest obecnie 100% spółką zależną KGHM Polska Miedź S.A. i wchodzi w całości w skład Grupy Kapitałowej KGHM. Proces integracji ze spółką przebiega bez zakłóceń i zgodnie z planem opracowanym przed przejęciem spółki. Wyznaczono wówczas trzy główne cele dla tego procesu: zapewnienie ciągłości biznesowej, zapewnienie odpowiedniej kontroli oraz wzrost wartości spółki po przejęciu. W tym celu zostało utworzonych 18 grup roboczych, które pracowały w pierwszej fazie integracji i zajmowały się analizą wszystkich istotnych obszarów działalności (np.: produkcja, projekty eksploracyjne, projekt Sierra Gorda, sprzedaż i zarządzanie ryzykiem, księgowość i podatki oraz inne). Obecnie w najwyższych organach spółki KGHM International zasiadają przedstawiciele nominowani przez KGHM Polska Miedź S.A., a główne działania integracyjne przebiegają w obszarach: produkcji, komunikacji, zakupów oraz finansów i prowadzone są przez tzw. Zespół IMO (z ang.: Integration Management Office) zlokalizowany częściowo w siedzibie spółki KGHM International, a częściowo w KGHM Polska Miedź S.A. 

Pytanie 6 
Czy Zarząd podjął decyzję w sprawie wprowadzenia spółki KGHM International do obrotu giełdowego? 

Odpowiedź: 
Obecnie priorytetem działań Zarządu wobec KGHM International jest budowanie wartości przejętej spółki. Wprowadzenie akcji KGHM International do obrotu giełdowego jest jedną z wielu możliwości, które mogą być rozważane przez Zarząd Spółki, jednakże na obecnym etapie, nie zostały podjęte jakiekolwiek decyzje w tej sprawie. 


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)