Oddelegowanie dwóch członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych

czwartek, 11 Sierpień, 2016
28/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. podjęła uchwały o oddelegowaniu dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Dominika Hunka i Pana Michała Czarnika do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie spraw Spółki dotyczących inwestycji Spółki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawową przesłanką podjętych działań Rady Nadzorczej Spółki jest wsparcie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w bieżących pracach oraz wzmocnienie nadzoru nad kluczowymi aktywami zagranicznymi.

Ustalono, że czynności samodzielnego nadzoru wykonywane będą w okresie od 12 sierpnia do 30 października 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)