Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych

Report number
32/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 września 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o oddelegowaniu od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 października 2016 r. członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Miłosza Stanisławskiego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie spraw Spółki dotyczących inwestycji Spółki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

 

Regulatory filings