Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą

środa, 25 Maj, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zgodnie z zasadą numer 18 ładu korporacyjnego wynikającą z "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" przekazuje Zwięzłą ocenę sytuacji Spółki KGHM Polska Miedż S.A. dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki. 

Zwięzła ocena sytuacji Spółki 

KGHM “Polska Miedź” S.A 

przedkładana Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie 

/przyjęta przez Radę Nadzorczą KGHM “Polska Miedź” S.A. w dniu 25 kwietnia 2005 r./ 

1. Warunki makroekonomiczne w roku 2004. W 2004 roku nastąpił, na rynku światowym znaczący wzrost cen większości surowców, w tym szczególnie nagły wzrost cen miedzi i srebra. Średnia roczna notowań miedzi elektrolitycznej na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) osiągnęła wartość 2 868 USD/t i była o 61,1% wyższa od średniej roku 2003 (1 780 USD/t). Pomimo wzrostu światowej, górniczej produkcji miedzi o 4,6% zapasy miedzi w magazynach Giełdy Londyńskiej spadły, na koniec roku, do 49 000 t, co jest wielkością najniższą od 1990 r. 

Notowania srebra osiągnęły odpowiednio wartość 6,66 USD/troz (troy uncję tj 31,1 g) co stanowiło wzrost o 36,3% w stosunku do wyniku roku 2003 (4,88 USD/troz). 

Ten dodatni efekt został nieco zmniejszony wpływem spadku kursu dolara o 6,2%, który średnio rocznie, w roku 2004 wyniósł 3,65 zł/USD do kursu w roku 2003 3,89 zł/USD oraz znacznym wzrostem cen wyrobów stalowych, paliw i energii. 

Jednakże w wyniku końcowym stworzyło to dla Spółki bardzo korzystne warunki rynkowe. 

Z produkcją 531 tys. t miedzi w koncentracie udział KGHM Polska Miedź S.A. w produkcji światowej wynosi 3,7% (świat – 14 531 tys. t), a produkcja srebra w koncentracie w wysokości 1 373 t daje drugie miejsce z 10% udziałem w produkcji światowej. 

2. Podstawowe wyniki i ważne wydarzenia. W marcu 2004 roku, Rada Nadzorcza dokonała zmiany Prezesa i dwóch Członków Zarządu. Nowy Zarząd kontynuuje realizację, przyjętej przez Zarząd i Radę Nadzorczą, strategii skierowanej na koncentrację sił i środków na działalności podstawowej to jest górnictwie i metalurgii miedzi i srebra oraz metali towarzyszących z założeniem dalszego rozwoju i wzrostu wartości firmy. 

Zakładając zwiększenie produkcji oraz uwzględniając korzystne warunki makroekonomiczne, Zarząd przedłożył w czerwcu 2004 r. wniosek o korektę budżetu na rok 2004 zwiększając, między innymi: planowane przychody ze sprzedaży o 14,4%, zysk netto o 105,8%, koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej o 4,4%. Rada Nadzorcza zatwierdziła skorygowany budżet w dniu 30 czerwca 2004 roku. 

W roku 2004 nastąpił wzrost, w porównaniu do roku poprzedniego: produkcji górniczej, liczonej wydobyciem rudy, o 6,28%. Wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej wyniósł 3,9%, srebra 9,9% i złota 48,0%. Ten ostatni wysoki wzrost nastąpił wskutek przyjęcia do usługowego przerobu materiałów złotonośnych. 

Dobrym wynikom produkcyjnym towarzyszyły znaczące wyniki ekonomiczne. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 1 397,2 mln zł (wzrost do roku 2003 o 163,8% i do sko-rygowanego budżetu o 4,1%), wzrost wartości sprzedaży do kwoty 6 057 mln zł to jest o 29,1 %, w tym miedzi o 33,8%, srebra o 8,4% i złota o 38,2%. Przekroczono również wielkości skorygowanego w górę budżetu w sprzedaży miedzi o 2,12% i srebra o 6,3%. 

Rentowność sprzedaży brutto osiągnęła 23,5% (wzrost do roku 2003 o 158,2%), a ren-towność sprzedaży netto 22,7% (wzrost o 69,4%). EBITDA osiągnęła wartość 1 643 mln zł i wzrosła o 151,5%, zysk na akcję wyniósł 6,99 zł (wzrost o 163,8%). Wynik na działalności finansowej Spółki w 2004 r. bardzo istotnie różni się od założeń budżetowych, zamyka się na poziomie 21% założeń. 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) wyniosła 15,6% (wzrost o 141,9%), a stopa zwrotu z kapitału (ROE) wyniosła 26,2% (wzrost o 72,4%). Jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej wyniósł 6 660 zł/t to jest 10 zł/t poniżej wartości skorygowanego budżetu i wzrósł o 6,8% do roku 2003. Jednocześnie nastąpił wzrost kosztu jednostkowego wyra-żonego w USD o 14% między innymi ze względu na wzrost kursu złotego. Wzrost kosztu jednostkowego spowodowany został głównie bardzo wysokim wzrostem cen wyrobów stalowych, paliw i energii oraz złomów miedzianych stosowanych do wsadu hutniczego, a także wynagrodzeń. 

Stan zatrudnienia na koniec roku 2004 wynosił 17 767 osób co stanowi zmniejszenie o 2,3%, jednocześnie nastąpił dalszy, chociaż nieco wolniejszy wzrost, przeciętnego wyna-grodzenia miesięcznego do kwoty 5 597 zł czyli o 7,9% (wzrost w roku 2003 o 8,6%). 

3. Wybrane problemy szczegółowe wpływające na sytuację Spółki. Omówione powyżej znaczące wyniki ekonomiczne poprawiły zdecydowanie zdolność kredytową Spółki. Stopa zadłużenia z 41,0% na koniec roku 2003 zmniejszyła się, do 24,0% czyli o 40,0%. Zo-bowiązania z tytułu kredytów wyniosły na koniec roku 240 mln zł (zmniejszenie o 85,6%). 

Wysoki i nieprzewidywany przez analityków, wzrost cen miedzi spowodował koszt za-bezpieczeń, który w saldzie z przychodami z zabezpieczeń kursów dewizowych obciążył koszty kwotą 911,3 mln zł, jednocześnie kapitał z aktualizacji wyceny wzrósł o 474,0 mln zł do kwoty 874,7 mln zł czyli o 100,0%. Nastąpiło zmniejszenie kwoty zobowiązań finansowych z tytułu wyceny instrumentów finansowych do kwoty 593,6 mln zł i wzrost aktywów finansowych z tego samego tytułu do kwoty 512,3 mln zł; poprawiło to rezultat końcowy z -385,0 mln zł na -81,3 mln zł, czyli o 303,7 mln zł. 

Skróceniu, o jeden dzień, do 25 dni uległ cykl rotacji należności, natomiast wydłużeniu uległa rotacja zobowiązań z 30 do 35 dni i rotacja zapasów z 66 do 70 dni. Nastąpiła poprawa wskaźników płynności: bieżącej z 1,18 do 1,23 i szybkiej z 0,75 do 0.77. 

Nastąpił wzrost udziału kapitałów własnych w sumie bilansowej z 42,3% do 59,6%. 

W roku 2004 nastąpił dalszy wzrost zobowiązań pozabilansowych z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów o 18,3% do kwoty 118,1 mln zł. Pomimo stwierdzeń zawartych w “Zwięzłej ocenie sytuacji Spółki KGHM Polska Miedz S.A.” za 2003 r., Zarząd nie przedstawił Radzie Nadzorczej wyników tego audytu, nie zmienił w tym zakresie regulacji i unormowań. 

O 45,4% wzrosły w 2004 roku nakłady inwestycyjne, do kwoty 616,4 mln zł, w tym na roboty górnicze wzrost wyniósł 61,5% do kwoty 483,3 mln zł. Jednocześnie nastąpił dalszy spadek amortyzacji o 7,7% do kwoty 273 mln zł, przy równoczesnym wzroście kosztów skutkuje to spadkiem udziału amortyzacji w strukturze kosztów z 7,0% do 5,7% a zwiększeniem udziału kosztów zużycia materiałów i energii z 33,8% do 38,1%. Udział kosztów pracy uległ zmniejszeniu z 34,2% do 32,4%. 

Ze względu na zmianę warunków geologicznych średnioroczna zawartość miedzi w wydobytej rudzie zmniejszyła się z 1,99% do 1,97%, co zostało wyrównane zwiększeniem ilości wydobytej rudy. 

W minionym roku nastąpiła poprawa wyników bezpieczeństwa pracy. Ilość wypadków ogółem wyniosła 582 co stanowi zmniejszenie o 20,7%, w tym były 4 wypadki I kategorii co stanowi zmniejszenie o 55,6%. W ślad za zmniejszeniem ilości wypadków zmniejszył się wskaźnik częstotliwości z 40,81 do 32,81, niestety wzrósł wskaźnik ciężkości wypadków, liczony średnią ilością straconych dni pracy na jeden wypadek, z 44,78 w roku 2003 do 55,2 w roku 2004. Bezpieczeństwo pracy musi być nadal zadaniem pierwszorzędnej wagi dla całego kierownictwa i wszystkich pracowników Spółki. 

4. Uwagi ogólne. Jak już wspomniano powyżej, zasadniczy wpływ na korzystne wyniki Spółki w roku 2004 miała hossa cenowa na rynku miedzi i srebra. Zawarte kontrakty zabezpieczające przed spadkiem cen wyrobów odniosły w tym wypadku odwrotny skutek powodując częściową utratę potencjalnych przychodów. Nie może to jednak skutkować zaniechaniem realizowania strategii zabezpieczeń. Źródłem prawie całości przychodów KGHM są tylko dwa produkty miedź i srebro. Spółka nie ma żadnego wpływu na ich ceny na rynku. Stąd zdecydowana realizacja strategii zabezpieczeń, których wysokość i wolumen musi podlegać ciągłej analizie zespołu specjalistów o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu pod wnikliwym nadzorem Zarządu Spółki. 

Kolejnym elementem zależnym od sposobu zarządzania są koszty. Dyscyplina realizacji planu obniżki kosztów jest podstawowym zadaniem Zarządu. 

W roku 2004 Zarząd zakończył aktualizację Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2005 do 2009 oraz Programu rozwoju do roku 2020. Rada Nadzorcza zatwierdziła oba te dokumenty w marcu 2005 roku. Plan przewiduje realizację inwestycji modernizujących technologię, związanych ściśle z programem obniżki kosztu jednostkowego produkcji miedzi oraz inwestycji górniczych udostępniających dalsze zasoby rudy zapewniające ciągłość produkcji miedzi i srebra. W ramach realizacji tego planu uzyskano koncesję na wydobywanie rud miedzi ze złoża “Głogów Głęboki Przemysłowy” i zakończono prace studialne związane z budową nowego szybu SW-4 wraz z infrastrukturą umożliwiającą wydobycie ze złóż objętych koncesją Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice poniżej poziomu 1000 m. 

Przeprowadzona przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej kontrola wdrożenia zaleceń z, wykonanego przez niezależnego audytora, audytu procesów zamówień dostaw i usług, stwierdziła realizację rekomendacji, jednak dla prawidłowej kontroli wydatków procesy te muszą być w sposób ciągły monitorowane przez audyt wewnętrzny Spółki i wyniki raportowane Zarządowi. 

Jak wspomniano powyżej nastąpił dalszy wzrost zobowiązań w związku z realizacją projektów wynalazczych i wdrożeń prac naukowo-badawczych. Zalecony przez Radę Nadzorczą audyt zewnętrzny stosowanych w tym zakresie procedur nie został przez Zarząd przyjęty. Zarząd musi podjąć w tej sprawie zdecydowane kroki, aby w krótkim terminie wyjaśnić wszelkie wątpliwości i udoskonalić procedury podejmowania decyzji oraz zawierania i realizacji umów w tym zakresie w kierunku transparentnego zabezpieczenia interesów Spółki. 

Nastąpił postęp we wdrażaniu systemów informatycznych w zarządzaniu Spółką. Zakoń-czono wdrożenie zasadniczej części modułów kadrowo-płacowych, kalkulacji kosztu wytwarzania miedzi i pierwszego etapu Strategicznej Karty Wyników. Jednakże według oceny Rady Nadzorczej informatyzacja zarządzania jest nadal na niskim poziomie, szczególnie w zakresie zarządzania produkcją, eksploatacją maszyn górniczych i bieżącą informacją dla kierownictwa o aktualnym stanie procesów produkcyjnych w Spółce. Realizacja harmonogramu zadań w tym zakresie musi być bieżąco monitorowana przez Zarząd. 

Przedstawiona powyżej sytuacja Spółki na koniec roku 2004 stwarza korzystne warunki jej działalności w roku 2005. Intensywna kontynuacja omówionych działań organizacyjnych i informatycznych, dalsze usprawnianie obowiązujących w Spółce i Grupie Kapitałowej procedur, wdrożenie Systemu Zarządzania Wartością i związanego z nim systemu motywacyjnego kadry kierowniczej, oraz ciągła kontrola programu obniżki kosztów powinna zapewnić utrzymanie dobrych wyników i wartości Spółki w roku 2005. Realizacja programu rozwoju i modernizacji produkcji zabezpieczy utrzymanie wielkości produkcji i ciągłość działalności na lata następne. 

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. 

Kwiecień 2005 roku