Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce

poniedziałek, 02 Lipiec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2007 roku KGHM Polska Miedź S.A. zawiązała spółkę pod nazwą KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna. 
Kapitał zakładowy nowo utworzonego podmiotu wynosi 20 000 tys. zł i dzieli się na 20 000 akcji imiennych serii A po 1 000 zł każda. 

W zawiązanej spółce KGHM Polska Miedź S.A. objęła 18 990 akcji o łącznej wartości nominalnej 18 990 tys. zł, co stanowi 94,95% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. akcje zostaną opłacone gotówką w następujących transzach: 

  1. 9 495 tys. zł – w terminie 14 dni od daty podpisania Aktu Założycielskiego spółki 
  2. 9 495 tys. zł - w terminie do dnia 30 września 2007 roku. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne KGHM Polska Miedź S.A. Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

KGHM Polska Miedź S.A. stała się właścicielem 94,95% udziału w kapitale zakładowym spółki KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna. 

KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna została utworzona w celu zapewnienia rozwoju w regionie poprzez nowe inwestycje, dywersyfikację działalności i transfer technologii. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabyte aktywa stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna. 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)