Objęcie przez POL-MIEDŹ TRANS sp. z o.o. udziałów w nowo utworzonej spółce

wtorek, 30 Wrzesień, 2008
Raport 47/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 19 września 2008 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców spółkę PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach. Kapitał zakładowy nowo utworzonego podmiotu wynosi 100,0 tys. zł i dzieli się na 100 udziałów po 1000 zł każdy. 

W zawiązanej spółce - PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. - POL-MIEDŹ TRANS sp. z o.o. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) objęła 99 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 99,0 tys. zł, co stanowi 99,0% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 
Wartość ewidencyjna udziałów PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. w księgach POL-MIEDŹ TRANS sp. z o.o. wynosi 99,0 tys. zł. 
Objęte przez POL-MIEDŹ TRANS sp. z o.o. udziały, za cenę zgodną z wartością nominalną, zostały w całości pokryte gotówką. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne POL-MIEDŹ TRANS sp. z o.o. Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

POL-MIEDŹ TRANS sp. z o.o. stała się właścicielem 99,0% udziałów w PMT Linie Kolejowe sp. z o.o., 1,0% udziałów w PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. posiada Mercus PHP sp. z o.o.(jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.).

Założenie spółki i przejęcie przez nią zarządzania infrastrukturą kolejową umożliwi PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. pobieranie opłat za udostępnianie tejże infrastruktury innym przewoźnikom. Efektem podjęcia działalności przez PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. będzie polepszenie efektywności posiadanego przez POL-MIEDŹ TRANS sp. z o.o. majątku. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabyte aktywa stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)