Objęcie przez PHP „Mercus” sp. z o.o. udziałów w podwyższonym kapitale spółki PU „Mercus Serwis” Sp.z o.o.

wtorek, 06 Maj, 2008
Raport nr 27/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., na podstawie otrzymanej dzisiaj informacji, podaje do wiadomości, że dnia 25 marca 2008 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego jednostki pośrednio zależnej KGHM Polska Miedź S.A. - spółki PU „Mercus Serwis” Sp. z o.o. Kapitał zakładowy PU „Mercus Serwis” Sp. z o.o. został podwyższony o kwotę 1 499,8 tys. zł poprzez utworzenie 1 714 udziałów o wartości nominalnej 875 zł każdy. 

Nowo utworzone udziały w całości zostały objęte przez PHP „Mercus” sp. z o.o.( jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) po cenie nominalnej tj. po 875 zł za każdy udział i pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości. 

Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych PHP „Mercus” sp. z o.o. zgodnie z ich początkowym ujęciem według ceny nabycia wynosi 1 499,8 tys. zł. 

Objęte udziały stanowią 68,2 % kapitału zakładowego PU „Mercus Serwis” Sp. z o.o. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne PHP „Mercus” sp. z o.o. 
Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Obecnie kapitał zakładowy PU „Mercus Serwis” Sp. z o.o. wynosi 2 199,8 tys. zł i dzieli się na 2 514 udziałów po 875 zł każdy. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 2 514. 
100% kapitału zakładowego PU „Mercus Serwis” Sp. z o.o. posiada PHP „Mercus” sp. z o.o. i ma tym samym prawo do 2 514 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki.

Kryterium uznania aktywów za znaczące: obejmowane przez PHP „Mercus” sp. z o.o. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego PU „Mercus Serwis” Sp.z o.o.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)