Objęcie akcji nowej emisji w spółce “Zagłębie” Lubin Sportowa Spółka Akcyjna

poniedziałek, 30 Lipiec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 30 lipca 2007 r. KGHM Polska Miedź S.A. oraz „Zagłębie" Lubin SSA (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) podpisały Umowę Objęcia Akcji spółki „Zagłębie" Lubin SSA. KGHM Polska Miedź S.A. objęła 100 000 akcji imiennych zwykłych nowej emisji, serii „AE” , o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, wynoszącej 1 000 zł za akcję. 
Łączna kwota podwyższenia kapitału wynosi 100 000 tys. zł. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów jest równa ich wartości nominalnej. 
Akcje zostaną opłacone gotówką w następujących transzach: 

  1. transza: 25 000 tys. zł – do 30 września 2007 r., 
  2. transza: 50 000 tys.zł – do 31 marca 2008 r., 
  3. transza: 25 000 tys. zł – do 30 czerwca 2008 r. 

Nabyte przez KGHM Polska Miedź S.A. akcje stanowią 87,96% podwyższonego kapitału zakładowego spółki „Zagłębie” Lubin SSA. 
Po podwyższeniu kapitał zakładowy „Zagłębie” Lubin SSA wynosi 113 689 tys. zł i dzieli się na 113 689 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1000 zł każda. 100% akcji posiada KGHM Polska Miedź S.A., co jest tożsame z ilością głosów. Zmiana kapitału zakładowego „Zagłębie” Lubin SSA nie została jeszcze zarejestrowana. 

Środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na budowę stadionu. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne KGHM Polska Miedź S.A. 

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: obejmowane przez KGHM Polska Miedź S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego "Zagłębie" Lubin SSA. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)