Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 7 czerwca 2019 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA ENERGII– liczba głosów 63 589 900, co stanowi 48,13% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

Polski

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2019 r. oraz treść projektów uchwał które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od  rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Polski

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od uprawnionego Akcjonariusza Spółki - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 16 maja 2019 r. dotyczącego zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które Spółka otrzymała w dniu 4 czerwca 2019 r. od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.

Załącznik

Polski

Ustanowienie Programu Emisji Obligacji

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 9 maja 2019 r., informuje, że w dniu 27 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy emisyjnej, na podstawie której zostanie ustanowiony Program emisji obligacji do kwoty  4 000 000 000 PLN („Program”).

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r.

Polski

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r., dokonanej na wniosek uprawionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.

Ogłoszenie_ZWZ_2019_żądanie_zmian

Polski

Zamiar emisji obligacji na rynku polskim

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) informuje, że zamierza ustanowić program emisji obligacji w ramach którego zakłada pierwszą emisję niezabezpieczonych obligacji do kwoty 2 000 000 000 PLN w II kwartale 2019 roku.  

Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów.

Polski

Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w związku z zaleceniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, otrzymanym pismem z dnia 17 kwietnia 2019 r., numer DSP.4550.8.2019.JB, podjął w dniu dzisiejszym uchwałę, w której przyjął informacje uzupełniające, o których mowa w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l i m oraz § 71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące