Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść projektów uchwał

wtorek, 03 Styczeń, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 stycznia 2006 roku. 

Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2 

Uchwała Nr ......./2006 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 

z siedzibą w Lubinie z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ . 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4 

Uchwała Nr ....../2006 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 

z siedzibą w Lubinie z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje : 

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 stycznia 2006 r., Nr 6, pozycja ............ 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt /3 / do punktu porządku obrad 5 

Uchwała Nr ......./2006 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 

z siedzibą w Lubinie z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie : odwołania ze składu Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowie art. 385 1 Kodeksu spłek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : 

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. * 

......................................................................... 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust.1 i ust.6 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie odwołania z organu Spółki odbywa się odrębnie na każdą osobę, w kolejności alfabetycznej. 

Projekt /4 / do punktu porządku obrad 5 

Uchwała Nr ......./2006 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 

z siedzibą w Lubinie z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie : powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : 

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.* 

......................................................................... 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust.1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie wyboru /powołania/ do organu Spółki, dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. 

Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).