Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad

wtorek, 19 Wrzesień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, wpisanej w dniu 29 czerwca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, działając na wniosek Ministra Skarbu Państwa reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa, odpowiednio do treści przepisów art. 398, 399 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 22 ust. 3 oraz § 23 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 24 października 2006 r., początek o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/, z następującym porządkiem obrad : 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
  4. Przyjęcie porządku obrad. 
  5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art.9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538 z późn. zm./, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 października 2006 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Lubinie /59-301/ przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, Departament Organizacyjny, II piętro, pokój nr 213 i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 
Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. 
Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 
Odpisy pełnomocnictw, o których mowa wyżej powinny być uwierzytelnione przez notariusza. Informacyjnie wskazuje się, że zgodnie z treścią przepisu art. 421 § 3 ksh dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich poświadczone notarialnie odpisy zostają dołączone do księgi protokołów i nie podlegają zwrotowi. 
Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 
Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)