Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Data: 
piątek, 7 Październik 2022 - 1:00PM
Data zakończenia: 
piątek, 7 Październik 2022

Zarząd KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, NIP 692-000-00-13, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.000.000.000 zł, opłaconym w całości (dalej „KGHM Polska Miedź S.A.” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z 400 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się 7 października 2022 roku, początek o godz. 13:00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii SkłodowskiejCurie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/.

Link do transmisji: Transmisja - KGHM Polska Miedź (infostrefa.tv)