Nabycie znacznego pakietu akcji

środa, 13 Lipiec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, na podstawie zawiadomienia z dnia 12 lipca 2005 r. otrzymanego od Lansdowne Partners Limited, iż w wyniku nabycia dnia 7 lipca 2005 r. akcji KGHM Polska Miedź S.A., Lansdowne Partners Limited Partnership, w imieniu funduszy którymi zarządza, kontrolował 10 151 689 akcji KGHM Polska Miedź S.A., co stanowi 5.08 % kapitału akcyjnego KGHM Polska Miedź S.A. i odpowiada takiej samej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

Lansdowne Partners Limited Partnership kontroluje obecnie 10 572 441 akcji, co stanowi 5,29 % kapitału akcyjnego i odpowiada takiej samej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces - based on information dated 12 July 2005 received from Lansdowne Partners Limited, that following purchases of shares on 7 July 2005, Lansdowne Partners Limited Partnership, on behalf of client funds that it manages, controlled 10 151 689 shares of KGHM Polska Miedź S.A. representing 5.08 % of the share capital of KGHM Polska Miedź S.A. and the same number of votes at the General Shareholder Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. Lansdowne Partners Limited Partnership currently controls 10 572 441 shares, which represents 5.29 % of the share capital of KGHM Polska Miedź S.A. and the same number of votes at the General Shareholder Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.

The total number of shares issued by KGHM Polska Miedź S.A. amounts to 200 000 000. All of these shares are ordinary bearer shares. The maximum amount of votes arising from all issued shares is 200 000 000.