Nabycie udziałów spółki „Biowind” Sp. z o.o. przez „Energetyka” sp. z o.o.

wtorek, 06 Styczeń, 2009
Raport nr 1/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 5 stycznia 2009 roku została zawarta umowa nabycia udziałów spółki „Biowind” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pomiędzy „Energetyka” sp. z o.o. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) i dwoma osobami fizycznymi.

Na podstawie tej umowy „Energetyka” sp. z o.o. nabyła 1000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 50 tys. zł, co stanowi 100 % udziałów „Biowind” Sp. z o.o. i daje 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników „Biowind” Sp. z o.o.
Cena nabycia udziałów wynosi 450 tys. zł. Udziały zostały nabyte za gotówkę.

Kapitał zakładowy „Biowind” Sp. z o.o. wynosi 50 tys. zł i dzieli się na 1000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych „Energetyka” sp. z o.o. wynosi 450 tys. zł.

Źródłem finansowania nabywanych aktywów są środki własne spółki „Energetyka” sp. z o.o.

Nabywane aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Brak powiązań między KGHM Polska Miedź S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi KGHM Polska Miedź S.A. a zbywającymi udziały.

Zakup udziałów „Biowind” Sp. z o.o., posiadającej umowy dzierżawy nieruchomości (około 300 hektarów) w województwie warmińsko-mazurskim pozwoli na rozpoczęcie procedur formalno-prawnych zmierzających do realizacji inwestycji związanej z budową farmy wiatrowej.

Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabyte przez „Energetyka” sp. z o.o. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego „Biowind” Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)