Nabycie udziałów Polskiego Centrum Promocji Miedzi spółka z o.o.

poniedziałek, 24 Wrzesień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 24 września 2007 r. KGHM Polska Miedź S.A. zawarła cztery umowy, na podstawie których nabyła udziały Polskiego Centrum Promocji Miedzi spółka z o.o. („PCPM sp. z o.o.”) z siedzibą we Wrocławiu (jednostka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.) od jednostek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.: 

  1. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a KGHM Ecoren S.A. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.), Spółka nabyła 26 udziałów PCPM sp. z o.o., stanowiących 74,286% kapitału zakładowego PCPM sp. z o.o., za łączna kwotę 239 091,02 zł. Wartość ewidencyjna udziałów PCPM sp. z o.o. w księgach podmiotu zbywającego wynosi 263 450,42 zł; 
  2. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Walcownia Metali „Łabędy” S.A. (jednostka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.), Spółka nabyła 1 udział PCPM sp. z o.o., stanowiący 2,857% kapitału zakładowego PCPM sp. z o.o., za kwotę 9 195,81 zł. Wartość ewidencyjna udziału PCPM sp. z o.o. w księgach podmiotu zbywającego wynosi 3 000 zł ; 
  3. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a KGHM Metraco S.A. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.), Spółka nabyła 1 udział PCPM sp. z o.o., stanowiący 2,857% kapitału zakładowego PCPM sp. z o.o. , za kwotę 9 195,81 zł. Wartość ewidencyjna udziału PCPM sp. z o.o. w księgach podmiotu zbywającego wynosi 3 000 zł ; 
  4. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a KGHM Cuprum sp. z o.o. – CBR (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.), Spółka nabyła 1 udział PCPM sp. z o.o., stanowiący 2,857% kapitału zakładowego PCPM sp. z o.o., za kwotę 9 195,81 zł. Wartość ewidencyjna udziału PCPM sp. z o.o. w księgach podmiotu zbywającego wynosi 3 000 zł . 

Wszystkie nabywane przez KGHM Polska Miedź S.A. udziały zostaną opłacone gotówką. 
Łączna wartość nominalna nabywanych 29 udziałów wynosi 87 000 zł, tj. po 3 000 zł za każdy. 
Nabywane udziały stanowią 82,857% kapitału zakładowego PCPM sp. z o.o. co jest tożsame z ilością głosów. 
Przeniesienie praw własności udziałów PCPM sp. z o.o. na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. nastąpi 7 dni po podpisaniu ww. umowy, tj. 1 października 2007 r. Z dniem 1 października 2007 roku KGHM Polska Miedź S.A. będzie posiadać bezpośrednio 82,857 % udziałów w PCPM sp. z o.o. 

Transakcja porządkuje strukturę Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – KGHM Polska Miedź S.A. nabywa udziały PCPM sp. z o.o. należące do podmiotów Grupy Kapitałowej. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne KGHM Polska Miedź S.A. 

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabywane przez KGHM Polska Miedź S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Polskiego Centrum Promocji Miedzi spółka z o.o. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)