Nabycie udziałów Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o. przez KGHM Ecoren S.A.

czwartek, 15 Styczeń, 2009
Raport nr 4/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 14 stycznia 2009 roku podpisana została pomiędzy KGHM Ecoren S.A. (jednostka bezpośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.) a SITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ umowa nabycia udziałów Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o. (jednostka bezpośrednio zależna KGHM Ecoren S.A.).
Na podstawie tej umowy KGHM Ecoren S.A. nabyła 380 udziałów Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 380 000,00 zł, co stanowi 49,67% udziału w kapitale zakładowym Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o. i daje prawo do 49,67% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Udziały zostały nabyte za kwotę 2 800 600,00 zł i opłacone gotówką w dniu podpisania umowy. Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach KGHM Ecoren S.A. wynosi 2 862 665,64 zł.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne KGHM Ecoren S.A.

Nabyte aktywa maja charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Obecnie KGHM Ecoren S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o. i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Brak powiązań między KGHM Polska Miedź S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi KGHM Polska Miedź S.A. a zbywającym udziały.

Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabyte przez KGHM Ecoren S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)