Nabycie przez Telefonię DIALOG S.A. udziałów spółki Tele Video Media Sp. z o.o.

piątek, 04 Sierpień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 4 sierpnia 2006 r. Telefonia DIALOG S.A. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) nabyła od ATM GRUPA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich - na podstawie zawartej w dniu 4 sierpnia 2006 r. umowy nabycia udziałów - 100% udziałów spółki Tele Video Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. 
Kapitał zakładowy Tele Video Media Sp. z o.o wynosi 800 tys. zł i dzieli się na 1 600 w całości prawidłowo opłaconych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Cena nabycia 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 800 tys. zł wynosi 1 642 tys. zł. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych Telefonii DIALOG S.A. wynosi 1 642 tys. zł. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Telefonii DIALOG S.A. 

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Brak powiązań między osobami zarządzającymi lub nadzorującymi KGHM Polska Miedź S.A. a zbywcą udziałów. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabyte przez spółkę Telefonia DIALOG S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki Tele Video Media Sp. z o.o. 

Przedmiotem działalności Tele Video Media Sp. z o.o. jest m.in. działalność związana z filmem i przemysłem wideo, działalność radiowa i telewizyjna, telekomunikacja i informatyka. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)