Nabycie 100% akcji spółki Quadra FNX

poniedziałek, 05 Marzec, 2012
Raport nr 12/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) informuje, że w dniu 5 marca 2012 r. spółka 0929260 B.C. Unlimited Liability Company z siedzibą w Vancouver („0929260 B.C. U.L.C.”), jednostka pośrednio zależna od KGHM, nabyła od dotychczasowych akcjonariuszy spółki Quadra FNX Mining Ltd. z siedzibą w Vancouver ("Quadra FNX") 193.334.154 akcji Quadra FNX („Akcje”), za cenę jednostkową wynoszącą 15,00 CAD za akcję (co stanowi równowartość 47,31 PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla CAD/PLN z dnia 5 marca 2012), za łączną cenę wynoszącą 2.900.012.310 CAD (co stanowi równowartość 9.147.218.828 PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla CAD/PLN z dnia 5 marca 2012). 

Akcje zostały nabyte w wykonaniu postanowień umowy z dnia 6 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy KGHM oraz Quadra FNX w ramach procedury przejęcia rekomendowanego przez Radę Dyrektorów Quadra FNX (Plan of Arrangement) („Umowa”), o zawarciu której KGHM informował w Raporcie Bieżącym nr 40/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku. Akcje nabyte przez spółkę 0929260 B.C. U.L.C. stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Quadra FNX i reprezentują 100% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki. Akcje nie posiadają wartości nominalnej. 

Wyżej wskazana liczba Akcji obejmuje 1.832.543 akcji Quadra FNX powstałych po dniu zawarcia Umowy na skutek konwersji emitowanych przez Quadra FNX instrumentów (opcje i warranty) podlegających zamianie na akcje. 

Jednocześnie podjęta została decyzja o wycofaniu Akcji z obrotu na kanadyjskim rynku regulowanym oraz o zmianie firmy spółki na KGHM International Ltd. 

Zamknięcie transakcji nastąpiło po spełnieniu się warunków zawieszających przewidzianych w Umowie, o których KGHM informował w raportach bieżących nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r., 8/2012 z dnia 20 lutego 2012 r., 9/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. oraz 10/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. 

Nabycie Akcji zostało sfinansowane ze środków pozyskanych przez 0929260 B.C. U.L.C. na podstawie umów finansowania zawartych w ramach Grupy Kapitałowej KGHM, o których KGHM informował w Raporcie Bieżącym nr 11/2012 z dnia 5 marca 2012 r., pochodzących ze środków własnych KGHM. 

Nabycie Akcji ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Wartość ewidencyjna nabytych przez 0929260 B.C.U.L.C. Akcji zostanie ujęta w księgach rachunkowych 0929260 B.C.U.L.C. po cenie ich zakupu wskazanej powyżej, powiększonej o koszty transakcji. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy KGHM ani osobami zarządzającymi i nadzorującymi KGHM a podmiotami zbywającymi aktywa. 

Nabyte Akcje stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 pkt. 45 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, ze zm.), ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).