MERCUS Logistyka sp. z o.o.ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Głogowie, ul. Łużycka 1

Data publikacji: 
poniedziałek, 25 Luty 2019 - 9:11AM

MERCUS Logistyka sp. z o.o.

59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11,

ogłasza przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż nieruchomości

 

 

I.          Opis nieruchomości położonej w Głogowie, ul. Łużycka 1:

1.         Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym  233 (o powierzchni 932 m2) wraz z znajdującym się na jej terenie budynkiem, położone w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Łużycka 1.

2.         Prawo własności budynku na ww. działce: pawilon handlowy o p.u. 1436,88 m2,  dwukondygnacyjny, (pow. sprzedaży, magazyny, biur-socj.: 1211,57 m2), część podpiwniczona i lokal handl.-usług. o pow. 61,7 m2 z własnymi wejściami

KW o nr LE1G/00024848/1 prowadzi V Wydział Ksiąg Wieczystych, Sąd Rejonowy w Głogowie. Nieruchomość stawowi własność MERCUS Logistyka sp. z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. .

Zgodnie z obowiązującym MPZP w rejonie ul. Łużyckiej w Głogowie  (Uchwała nr XIX/178/2008 RM w Głogowie z 24.06.2008 r.) teren oznacz. jest na plan symbolem MW/UC – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / usługi.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

II.         Cena wywoławcza nieruchomości:   wynosi 1.265.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT.

III.        Informacja o przetargu:

1.         Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2019 r. o godz. 12.00 w Polkowicach , w siedzibie Spółki, ul. Kopalniana 11 (Sala nr 12).

2.         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie pisemnego oświadczenia  o akceptacji „Warunków przetargu” wraz z wymaganymi  w „Warunkach przetargu” dokumentami. Warunki przetargu i Oświadczenie dostępne po zgłoszeniu na adres e-mail: anna.horoszczak@mercus.com.pl

 3.        Oświadczenie i dokumenty określone w pkt 2 należy złożyć na 2 (dwa) dni robocze przed ogłoszoną datą przetargu  w siedzibie Mercus Logistyka, 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, pokój Registratury, z dopiskiem na kopercie: „Oświadczenie do Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości w Głogowie, ul. Łużycka 1”.

 

IV.       Informacja o wadium:

1.         Wadium w wysokości  126.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć  tysięcy złotych  00/100) płatne przelewem w terminie nie później niż na 2 (dwa) dni robocze przed ogłoszoną datą przetargu  na konto MERCUS Logistyka sp. z o.o. w Santander Bank Polska S.A. , nr 53 1090 2109 0000 0001 1065 5910.  Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.

2.         Przelew bezwzględnie należy opisać: „Wadium do sprzedaży nieruchomości w Głogowie, ul. Łużycka 1– MERCUS Logistyka”.

3.         Sprzedający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.

4.       Wpłacone wadium:

a)    nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

b)    złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

c)    złożone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia Protokołu z przetargu.

 

V.        Informacja o umowie sprzedaży:

1.         O terminie zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie.

2.         Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

3.         Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego lub innym uzgodnionym terminie po zaksięgowaniu środków wpłaconych przez nabywcę na rachunku bankowym Mercus Logistyka sp. z o.o..

4.         Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz budynku będzie uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników MERCUS Logistyka sp. z o.o.  na zbycie nieruchomości na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

 

VI.       Informacje dodatkowe:

 

  1. MERCUS Logistyka sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu  bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
  2. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
  3. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 po uzgodnieniu z następującymi pracownikami MERCUS Logistyka sp. z o.o. ; Anna Horoszczak -  Dyrektor Techniczny, tel. : 76/724 81 20, 781 580 680; Grzegorz Kunert – Kierownik Zespołu Utrzymania Ruchu i Inwestycji, telefon: 76/724 81 70, kom. 669 500 158.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Anna Horoszczak -  Dyrektor Techniczny, telefon : 76/724 81 20, kom. 781 580 680, e-mail: anna.horoszczak@mercus.com.pl oraz Grzegorz Kunert – Kierownik Zespołu Utrzymania Ruchu i Inwestycji, telefon: 76/724 81 70, kom. 669 500 158, e-mail: grzegorz.kunert@mercus.com.pl .