MERCUS Logistyka sp. z o.o. ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Mostowej 2

Data publikacji

MERCUS Logistyka sp. z o.o.

59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11,

ogłasza III przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż nieruchomości

(własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego)

 

I.       Opis nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Mostowej 2:

 

 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki gruntu                      o łącznej powierzchni 6 858m2 o numerach ewidencyjnych 6/7 (o powierzchni              3 084m2), 6/9 (o powierzchni 3 319m2), 6/4 (o powierzchni 74m2), 6/5                                (o powierzchni 90 m2), 4/4 (o powierzchni 291 m2) obręb 28NE, miasto Jelenia Góra, województwo dolnośląskie, ujawnionej w księdze wieczystej JG1J/00038969/3.

Prawo własności budynku usytuowanego na działce 6/7: pawilon handlowy                   o powierzchni zabudowy 2 293 m2 w tym użytkowej 4 299,70m2 (zgodnie                         z PN-70/B-02365)  wielokondygnacyjny, (powierzchnia sprzedaży, magazyny,    pomieszczenia biurowo-socjalne).

Prawo własności 2 budynków gospodarczych usytuowanych na działce 6/9                                      o powierzchni zabudowy 256m2 oraz 17m2.

Prawo własności budynku trafostacji usytuowanej na działce 4/4 o powierzchni zabudowy 9m2.

Powyższe nieruchomości gruntowe wpisane są do księgi wieczystej o nr JG1J/00038969/3 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu            Rejonowego w Jeleniej Górze. Nieruchomości gruntowe stanowią własność Skarb Państwa i pozostają w użytkowaniu wieczystym MERCUS Logistyka  Sp. z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Na terenie sprzedawanych nieruchomości prowadzona jest działalność                  przez Najemców:

 • Legend Enterprises Maciej Szandecki – działalność handlowa, umowa                  zawarta na czas oznaczony do 01.06.2023r.;
 • Zdrowie Zakład Usług Lekarskich – dzierżawa działki 4/4 na parking, umowa zawarta na czas nieoznaczony;
 • ORANGE Polska S.A. – maszt antenowy wraz z szafką technologiczną               (na dachu budynku usytuowanego na działce 6/7) umowa zawarta na czas oznaczony do 31.12.2025r.
 • Magenta GRUPA TAURON – stacja  ładowania samochodów elektrycznych na dwóch miejscach parkingowych – umowa zawarta na czas oznaczony do 04.12.2025r.

Przystępujący do przetargu akceptując jego warunki zobowiązuje się jednocześnie zwolnić Organizatora przetargu z odpowiedzialności z tytułu roszczeń odszkodowawczych, wynikających z art. 679 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późniejszymi zmianami) w przypadku wystąpienia z takimi roszczeniami przez najemców lokali, z którymi stosunek najmu zawarty jest na czas oznaczony, oraz wyraża zgodę na zawarcie zobowiązania o powyższej treści w postanowieniach umowy przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości.

 1. Zgodnie z uchwałą nr 327.XXXIII/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki             Centralnej w Jeleniej Górze teren przedmiotowych nieruchomości oznaczony jest   symbolem U,UC – tereny zabudowy usługowej i zabudowy usługowej              wielkopowierzchniowej.
 2. Według zapisów w ewidencji gruntów działki są oznaczone symbolem:
 • działka 6/7 symbolem Bi – jako inne tereny zabudowane,
 • działka 6/9 symbolem Bi – jako inne tereny zabudowane,
 • działka 6/5 symbolem Bp – jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
 • działka 6/4 symbolem Bp – jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
 • działka 4/4 symbolem B – jako tereny mieszkaniowe. 
 1. Przedmiotowe nieruchomości obciążone są bezpłatną i bezterminową                   służebnością gruntową, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę 6/5 i 6/9 ujawnioną w Dziale III księgi wieczystej na rzecz każdoczesnego                właściciela bądź użytkownika wieczystego działki  nr 6/3 i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

 

II.      Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 5 800 000zł netto (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy złotych, 00/100). Sprzedaż nieruchomości może podlegać zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.2022.931 z późn. zm.) stosownie do art. 43 ust. 10 i 11 ww. ustawy.

 

III.     Informacja o przetargu:

 

1.      Przetarg odbędzie się w dniu 07 czerwca 2023r. o godz.  12.00                                    w Polkowicach,  w siedzibie Spółki przy ul. Kopalnianej 11 (Sala nr 12).

2.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie         pisemnego oświadczenia o akceptacji „Warunków przetargu” wraz                                           z wymaganymi  w „Warunkach przetargu” dokumentami. Warunki                         przetargu i oświadczenie dostępne po zgłoszeniu na adres e-mail:                                      miroslaw.strzeciwilk@mercus.com.pl.                                                           

3.     Oświadczenie i dokumenty określone w pkt 2 należy złożyć w terminie 2-wóch dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu  w siedzibie Mercus Logistyka sp. z o.o.,  59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, pokój Registratury, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oświadczenie do Przetargu - Sprzedaż                                       Nieruchomości w Jeleniej Górze ul. Mostowa 2”.

 

IV.     Informacja o wadium:

 

1.      Wadium w wysokości 290.000zł netto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt                tysięcy złotych 00/100) płatne przelewem nie później niż w terminie 2-wóch dni   roboczych przed ogłoszoną datą przetargu  na konto MERCUS Logistyka sp. z o.o. nr 53 1090 2109 0000 0001 1065 5910. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.

2.      Przelew bezwzględnie należy opisać: „Wadium do sprzedaży nieruchomości                             w Jeleniej Górze ul. Mostowa 2 – MERCUS Logistyka”.

3.      Sprzedający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.

4.       Wpłacone wadium:

a)   nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

b)   złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

c)    złożone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu             7 dni od daty zatwierdzenia Protokołu z przetargu, pod warunkiem uprzednie- go złożenia przez uczestników prawidłowo wypełnionej Instrukcji płatniczej zwrotu wadium,

d)   nie podlega oprocentowaniu.

 

V.      Informacja o umowie sprzedaży:

 

1.      O terminie zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie. Kancelaria notarialna, w której dojdzie do                podpisania aktu zostanie wybrana jednostronnie przez Sprzedającego.

2.      Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej w tym podatku od                 czynności cywilnoprawnych PCC oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

3.      Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w uzgodnionym w dniu podpisania aktu notarialnego lub w innym, uzgodnionym terminie po zaksięgowaniu środków wpłaconych przez nabywcę na rachunku bankowym Mercus Logistyka sp. z o.o.

4.      Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz budynku będzie uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników                  MERCUS Logistyka Sp. z o.o.  na zbycie nieruchomości na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

VI.     Informacje dodatkowe:

 

 1. MERCUS Logistyka sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zamknięcia (odwołania przetargu) bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
 2. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia                                   11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych.
 3. Uczestnik  ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu                          nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 4. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 po uzgodnieniu z następującymi pracownikami MERCUS Logistyka sp. z o.o.;              Mirosław Strzęciwilk – Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami, tel. 781 988 404.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Mirosław Strzęciwilk – Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami, telefon : 781 988 404, e- mail: miroslaw.strzeciwilk@mercus.com.pl.