MERCUS Logistyka sp. z o.o. ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Mostowej 2

Data publikacji: 
poniedziałek, 27 Luty 2023 - 9:13AM

MERCUS Logistyka sp. z o.o.

59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11,

ogłasza II przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż nieruchomości

(własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego)

 

I.       Opis nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Mostowej 2:

 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki gruntu                     
  o łącznej powierzchni 6 858m2 o numerach ewidencyjnych 6/7 (o powierzchni             
  3 084m2), 6/9 (o powierzchni 3 319m2), 6/4 (o powierzchni 74m2), 6/5                               
  (o powierzchni 90 m2), 4/4 (o powierzchni 291 m2) obręb 28NE, miasto Jelenia
  Góra, województwo dolnośląskie, ujawnionej w księdze wieczystej
  JG1J/00038969/3.

Prawo własności budynku usytuowanego na działce 6/7: pawilon handlowy                  
o powierzchni zabudowy 2 293 m2 w tym użytkowej 4 299,70m2 (zgodnie                        
z PN-70/B-02365)  wielokondygnacyjny, (powierzchnia sprzedaży, magazyny,   
pomieszczenia biurowo-socjalne).

Prawo własności 2 budynków gospodarczych usytuowanych na działce 6/9                                     
o powierzchni zabudowy 256m2 oraz 17m2.

Prawo własności budynku trafostacji usytuowanej na działce 4/4 o powierzchni
zabudowy 9m2.

Powyższe nieruchomości gruntowe wpisane są do księgi wieczystej o nr
JG1J/00038969/3 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu           
Rejonowego w Jeleniej Górze. Nieruchomości gruntowe stanowią własność Skarb
Państwa i pozostają w użytkowaniu wieczystym MERCUS Logistyka  Sp. z o.o.,
należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Na terenie sprzedawanych nieruchomości prowadzona jest działalność                 
przez Najemców:

 • Legend Enterprises Maciej Szandecki – działalność handlowa, umowa                 
  zawarta na czas oznaczony do 01.06.2023r.;
 • Zdrowie Zakład Usług Lekarskich – dzierżawa działki 4/4 na parking,
  umowa zawarta na czas nieoznaczony;
 • ORANGE Polska S.A. – maszt antenowy wraz z szafką technologiczną              
  (na dachu budynku usytuowanego na działce 6/7) umowa zawarta na czas
  oznaczony do 31.12.2025r.
 • Magenta GRUPA TAURON – stacja  ładowania samochodów elektrycznych
  na dwóch miejscach parkingowych – umowa zawarta na czas oznaczony
  do 04.12.2025r.
 1. Zgodnie z uchwałą nr 327.XXXIII/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie   
  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki            
  Centralnej w Jeleniej Górze teren przedmiotowych nieruchomości oznaczony jest  
  symbolem U,UC – tereny zabudowy usługowej i zabudowy usługowej             
  wielkopowierzchniowej.
 2. Według zapisów w ewidencji gruntów działki są oznaczone symbolem:
 • działka 6/7 symbolem Bi – jako inne tereny zabudowane,
 • działka 6/9 symbolem Bi – jako inne tereny zabudowane,
 • działka 6/5 symbolem Bp – jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub
  w trakcie zabudowy,
 • działka 6/4 symbolem Bp – jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub
  w trakcie zabudowy,
 • działka 4/4 symbolem B – jako tereny mieszkaniowe. 
 1. Przedmiotowe nieruchomości obciążone są bezpłatną i bezterminową                  
  służebnością gruntową, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę
  6/5 i 6/9 ujawnioną w Dziale III księgi wieczystej na rzecz każdoczesnego               
  właściciela bądź użytkownika wieczystego działki  nr 6/3 i nie ma przeszkód
  prawnych w rozporządzaniu nimi.

II.      Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 5 800 000zł netto (słownie: pięć
milionów osiemset tysięcy złotych, 00/100). Sprzedaż nieruchomości może      
podlegać  zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy                
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U.2022.931 z późn.
zm.) stosowanie do art. 43 ust. 10 i 11 ww. ustawy.

 

III.     Informacja o przetargu:

1.      Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2023r. o godz.  12.00                                   
w Polkowicach,  w siedzibie Spółki przy ul. Kopalnianej 11 (Sala nr 12).

2.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie        
pisemnego oświadczenia o akceptacji „Warunków przetargu” wraz                                          
z wymaganymi  w „Warunkach przetargu” dokumentami. Warunki                        
przetargu i oświadczenie dostępne po zgłoszeniu na adres e-mail:                                     
miroslaw.strzeciwilk@mercus.com.pl.                                                           

3.     Oświadczenie i dokumenty określone w pkt 2 należy złożyć w terminie 2-wóch
dni roboczych
przed ogłoszoną datą przetargu  w siedzibie Mercus Logistyka
sp. z o.o.,  59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, pokój Registratury, w zamknię
tej kopercie z dopiskiem: „Oświadczenie do Przetargu - Sprzedaż                                      
Nieruchomości w Jeleniej Górze ul. Mostowa 2”.

IV.     Informacja o wadium:

1.      Wadium w wysokości 290.000zł netto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt               
tysięcy złotych 00/100) płatne przelewem nie później niż w terminie 2-wóch dni  
roboczych
przed ogłoszoną datą przetargu  na konto MERCUS Logistyka sp. z
o.o. nr 53 1090 2109 0000 0001 1065 5910. Za termin wniesienia wadium
uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.

2.      Przelew bezwzględnie należy opisać: „Wadium do sprzedaży nieruchomości                            
w Jeleniej Górze ul. Mostowa 2 – MERCUS Logistyka”.

3.      Sprzedający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.

4.       Wpłacone wadium:

a)   nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od
zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

b)   złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

c)    złożone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu            
7 dni od daty zatwierdzenia Protokołu z przetargu, pod warunkiem uprzednie
go złożenia przez uczestników prawidłowo wypełnionej Instrukcji płatniczej
zwrotu wadium,

d)   nie podlega oprocentowaniu.

V.      Informacja o umowie sprzedaży:

1.      O terminie zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, wygrywający przetarg
powiadomiony zostanie na piśmie. Kancelaria notarialna, w której dojdzie do               
podpisania aktu zostanie wybrana jednostronnie przez Sprzedającego.

2.      Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej w tym podatku od                
czynności cywilnoprawnych PCC oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi
nabywca.

3.      Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w uzgodnionym w umowie
sprzedaży terminie po zaksięgowaniu środków wpłaconych przez nabywcę na                
rachunku bankowym Mercus Logistyka sp. z o.o.

4.      Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
oraz budynku będzie uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników                 
MERCUS Logistyka Sp. z o.o.  na zbycie nieruchomości na podstawie
przeprowadzonego postępowania przetargowego.

VI.     Informacje dodatkowe:

 1. MERCUS Logistyka sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez
  podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
 2. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia                                  
  11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych.
 3. Uczestnik  ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu                         
  nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od
  wyniku postępowania.
 4. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 po
  uzgodnieniu z następującymi pracownikami MERCUS Logistyka sp. z o.o.;             
  Mirosław Strzęciwilk – Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami, tel.
  781 988 404.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Mirosław Strzęciwilk –
Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami, telefon : 781 988 404, e-
mail:
miroslaw.strzeciwilk@mercus.com.pl.