MERCUS Logistyka sp. z o.o. 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Głogowie na ulicy Łużyckiej 1

Data publikacji: 
poniedziałek, 11 Styczeń 2021 - 11:24AM

MERCUS Logistyka sp. z o.o.

59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11,

ogłasza IV przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż nieruchomości

                                                                                   

I.       Opis nieruchomości położonej w Głogowie, ul. Łużycka 1:

1.      Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym  233 (o powierzchni 932 m2) wraz z znajdującym się na jej terenie budynkiem, położone w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Łużycka 1.

2.      Prawo własności budynku na ww. działce: pawilon handlowy o powierzchni użytkowej 1.353,21m2, dwukondygnacyjny, (powierzchnia sprzedaży, magazyny, biurowo-socjalne: 1.282,39m2), część podpiwniczona o powierzchni 154,49m2 i lokal handlowo –usługowy o pow. 70,82m2z własnymi wejściami.  KW o nr LE1G/00024848/1 prowadzi V Wydział Ksiąg Wieczystych, Sąd Rejonowy w Głogowie. Nieruchomość stawowi własność MERCUS Logistyka Sp. z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Zgodnie z obowiązującym MPZP w rejonie ul. Łużyckiej w Głogowie  (Uchwała nr XIX/178/2008 RM w Głogowie z 24.06.2008 r.) teren oznaczony jest na planie symbolem MW/UC – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/usługi.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

II.      Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 1.138.000,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT.

III.     Informacja o przetargu:

1.      Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2020r. o godz. 12.00  w Polkowicach, w siedzibie Spółki, ul. Kopalniana 11 (Sala nr 12).

2.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie  pisemnego oświadczenia o akceptacji „Warunków przetargu” wraz z wymaganymi  w „Warunkach przetargu” dokumentami. Warunki przetargu i oświadczenie dostępne po zgłoszeniu na adres e-mail: miroslaw.strzeciwilk@mercus.com.pl

3.      Oświadczenie i dokumenty określone w pkt 2 należy złożyć w terminie 2-wóch dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu  w siedzibie Mercus Logistyka, 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, pokój Registratury, z dopiskiem na kopercie: „Oświadczenie do Przetargu- Sprzedaż Nieruchomości   w Głogowie, ul. Łużycka 1”.

IV.     Informacja o wadium:

1.      Wadium w wysokości 56.900,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) płatne przelewem w terminie nie później niż w terminie 2-wóch dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu  na konto MERCUS Logistyka Sp. z o.o. nr 53 1090 2109 0000 0001 1065 5910. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe   konto.

2.      Przelew bezwzględnie należy opisać: „Wadium do sprzedaży nieruchomości  w Głogowie, ul. Łużycka 1– MERCUS Logistyka”.

3.      Sprzedający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.

4.       Wpłacone wadium:

a)   nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

b)   złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

c)           złożone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia Protokołu z przetargu.

V.      Informacja o umowie sprzedaży:

1.      O terminie zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie.

2.      Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej w tym podatku od czynności cywilnoprawnych PCC oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

3.      Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania aktu  notarialnego lub innym uzgodnionym terminie po zaksięgowaniu środków  wpłaconych przez nabywcę na rachunku bankowym Mercus Logistyka sp. z o.o.

4.      Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz budynku będzie uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników  MERCUS Logistyka Sp. z o.o.  na zbycie nieruchomości na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

VI.     Informacje dodatkowe:

  1. MERCUS Logistyka sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zamknięcia (odwołania)  przetargu  bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
  2. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
  3. Uczestnik  ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu   nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania,
  4. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 po uzgodnieniu z następującymi pracownikami MERCUS Logistyka Sp. z o.o. ; Mirosław Strzęciwilk – Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami, tel.: 781 988 404.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Mirosław Strzęciwilk – Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami, telefon : 781 988 404,   e-mail: miroslaw.strzeciwilk@mercus.com.pl.