Likwidacja spółki zależnej

środa, 04 Listopad, 2009
Raport nr 37/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że z dniem 3 listopada 2009 roku likwidator KGHM Polish Copper Ltd. z siedzibą w Londynie – Pan Simon Underwood z firmy Benedict MacKenzie LLP podjął czynności likwidacyjne w związku z podjętą w dniu 21 października 2009 roku uchwałą Zgromadzenia Wspólników o wszczęciu dobrowolnej likwidacji KGHM Polish Copper Ltd. zgodnie z prawem angielskim.
Decyzja o likwidacji KGHM Polish Copper Ltd. z siedzibą w Londynie jest związana z przejęciem działalności tej spółki przez KGHM Polska Miedź S.A. 
KGHM Polish Copper Ltd. jest jednostką zależną KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)