Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

Report number
32/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie przekazany skorygowany skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2017 r. Korekta raportu jest konsekwencją korekty osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. i jej zmiany ze złotego polskiego (PLN) na dolara amerykańskiego (USD) dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wpływ powyższej zmiany na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

–    wzrost zysku netto z kwoty 494 mln PLN do kwoty 1 054 mln PLN - zmiana w kwocie 560 mln PLN,

–    zmniejszenie pozostałych całkowitych dochodów z kwoty 981 mln PLN do kwoty 333 mln PLN - zmiana w kwocie 648 mln PLN,

–    zmniejszenie aktywa z tytułu podatku odroczonego z kwoty 460 mln PLN do kwoty 372 mln PLN - zmiana w kwocie 88 mln PLN.

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)

Regulatory filings