Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.

czwartek, 16 Maj, 2013
Raport 14/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w związku z pomyłką pisarską w śródrocznym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2013 roku opublikowanym w dniu 15 maja 2013 roku, w części C.4 „Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięty zysk Spółki”, na str. 46 zaprezentowana została błędna wielkość produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych w I kwartale 2013 r. 

Było: 
Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 142 tys. t, w tym 117 tys. t ze wsadów własnych oraz 280 t srebra metalicznego. 

Powinno być: 
Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 142 tys. t, w tym 106 tys. t ze wsadów własnych oraz 280 t srebra metalicznego. 

Skorygowany w powyższym zakresie skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 zostanie przekazany w dniu 16 maja 2013 r. 

Podstawa prawna: §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).