Korekta projekcji wyników Spółki na 2009 rok

czwartek, 12 Listopad, 2009
Raport nr 40/2009

W dniu 24 sierpnia br. KGHM Polska Miedź S.A. opublikowała projekcję wyników na bieżący rok opracowaną w oparciu o skorygowany Budżet Spółki na 2009 rok zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w tym samym dniu. Projekcja przewidywała osiągnięcie przychodów ze sprzedaży i zysku netto na poziomie 9 662 mln zł i 1 950 mln zł. 
W oparciu o wyniki finansowe osiągnięte po 9 miesiącach br. oraz zweryfikowane założenia makroekonomiczne Spółka opracowała projekcję wyników finansowych na 2009 rok. Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny projekcja uwzględnia również skutki potencjalnych zmian wyceny bilansowej aktywów na koniec roku. Pozostałe założenia projekcji pozostają bez zmian w stosunku do założeń Korekty Budżetu. 
Zgodnie z projekcją przychody ze sprzedaży wyniosą 10 829 mln zł, a zysk netto 2 249 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do Korekty Budżetu o 12% i 15%. 
Szczegółowe założenia projekcji przedstawia zestawienie poniżej:

J.m.J.m.Korekta Budżetu 2009*Projekcja 2009 Zmiana
Korekta Budżetu = 100
Przychody ze sprzedaży mln zł 9 662 10 829 112,1 
Zysk netto mln zł 1 950 2 249 115,3
Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej zł/t 11 160 11 254 100,8 
Średnioroczne notowania miedzi USD/t 4 500 5 045 112,1 
Średnioroczne notowania srebra USD/troz 13 14,53 111,8
Kurs walutowy USD/PLN USD/PLN 3,1 3,13 101,0 

* Korekta Budżetu zatwierdzona 24 sierpnia 2009 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)