Korekta prognozy zysku na rok 2011

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziła opracowaną przez zarząd korektę prognozy  wyników finansowych na rok 2011. Korekta zakłada osiągnięcie 9 643 mln zł zysku netto. Wpływ na tę prognozę mają warunki makroekonomiczne oraz wzrost produkcji.

poniedziałek, 05 Wrzesień, 2011

Skorygowana prognoza przewiduje osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 18 934 mln zł oraz zysku netto na poziomie 9 643 mln zł, co oznacza podwyższenie planowanych wyników odpowiednio o 18% i 16% w odniesieniu do prognozy opublikowanej na początku roku. 

- Wzrost prognozowanego wyniku to przede wszystkim skutek korzystniejszych notowań miedzi i srebra oraz wzrostu produkcji - mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. - Przewidujemy, że produkcja miedzi wzrośnie o 27 tys. t , w tym ze wsadów własnych o 10 tys. t .

Skorygowana prognoza zakłada niższy o 9% poziom całkowitego jednostkowego kosztu produkcji ze wsadów własnych. Wynika to przede wszystkim z korzystniejszej wyceny szlamów anodowych z tytułu wzrostu cen srebra.

Nowe założenia budżetowe zakładają także wzrost o 19% wydatków na inwestycje kapitałowe, na projekty związane z realizacją strategii spółki. 

Dep. Public Relations
KGHM Polska Miedź S.A.