Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedstawił korektę prognozy wyników finansowych na rok 2011. Podstawą skorygowania prognozy są wyniki finansowe spółki po 11 miesiącach bieżącego roku oraz zweryfikowane założenia warunków makroekonomicznych, skutków wyceny instrumentów pochodnych i różnic kursowych. 

piątek, 21 Grudzień, 2012

Skorygowana prognoza przewiduje, że w roku 2011 KGHM osiągnie przychody ze sprzedaży w wysokości 20 084 mln zł oraz zysk netto na poziomie 11 192 mln zł. Oznacza to podwyższenie planowanych wyników odpowiednio o 6% i 16% w stosunku do prognozy opublikowanej na początku września. 

Wzrost prognozowanych przychodów oraz zysku netto to przede wszystkim skutek wyższej ceny i wielkości sprzedaży srebra, korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN oraz dodatnich różnic kursowych. Czynniki te mają istotny wpływ na poziom wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

- Szczególnie wrażliwy na zmienność parametrów makroekonomicznych jest wynik z różnic kursowych oraz wyceny instrumentów pochodnych. Wynika to głównie z wysokiego poziomu zabezpieczeń przyszłych przychodów oraz znacznego stanu środków pieniężnych w walucie obcej, które KGHM zamierza przeznaczyć na rozwój bazy zasobowej - mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

W prognozie przyjęto następującą średnioroczną wartość parametrów makroekonomicznych: 8 827 USD/t dla notowań miedzi oraz 2,97 USD/PLN dla kursu walutowego

- Rynek charakteryzuje się obecnie bardzo wysoką zmiennością parametrów makroekonomicznych. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w roku 2011 będzie więc zależał od rzeczywistego poziomu notowań metali i kursu walutowego na dzień 30 grudnia 2011roku – wyjaśnia Maciej Tybura, wiceprezes KGHM ds. finansowych.

Zarząd KGHM będzie rekomendował, by za rok 2011 spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 30% zysku. W ocenie zarządu taki poziom dywidendy pozwoli na realizację planowanych inwestycji przy zachowaniu płynności finansowej spółki. 


Departament Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.