Korekta osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej

piątek, 27 Październik 2017 - 11:11AM
28/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z 28 kwietnia 2017 r. dotyczącego różnic kursowych za I kwartał 2017 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji w sprawie korekty osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. (Future 1) i jej zmiany ze złotego polskiego (PLN) na dolara amerykańskiego (USD) dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zmiana została przeprowadzona w wyniku ponownie dokonanej oceny waluty podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa Future 1.

Poniżej prezentujemy w syntetycznym ujęciu wpływ powyższej zmiany na skonsolidowane sprawozdania finansowe:

  • na dzień 31.12.2016 r.:

–    wzrost zakumulowanych pozostałych całkowitych dochodów z kwoty 855 mln PLN do kwoty 2 216 mln PLN - zmiana w kwocie 1 361 mln PLN,

–    zmniejszenie zysków zatrzymanych (wynik niepodzielony) z kwoty 13 100 mln PLN do kwoty 11 739 mln PLN - zmiana w kwocie 1 361 mln PLN,

–    brak wpływu na wynik finansowy za rok 2016,

  • za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.:

–    wzrost zysku netto z kwoty 398 mln PLN do kwoty 710 mln PLN - zmiana w kwocie 312 mln PLN,

–    zmniejszenie pozostałych całkowitych dochodów z kwoty 462 mln PLN do kwoty 150 mln PLN - zmiana w kwocie 312 mln PLN,

  • za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.:

–    wzrost zysku netto z kwoty 494 mln PLN do kwoty 1 054 mln PLN - zmiana w kwocie 560 mln PLN,

–    zmniejszenie pozostałych całkowitych dochodów z kwoty 981 mln PLN do kwoty 333 mln PLN - zmiana w kwocie 648 mln PLN ,

–    zmniejszenie aktywa z tytułu podatku odroczonego z kwoty 460 mln PLN do kwoty 372 mln PLN - zmiana w kwocie 88 mln PLN.

 

Dane I półrocza 2017 r. mają charakter wstępny i podlegać będą weryfikacji przez audytora.

Powyższa zmiana ma charakter niepieniężny i nie wpływa na płynność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Korekta waluty funkcjonalnej nie będzie miała wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.

Szczegółowy wpływ dokonanych zmian na opublikowane skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowano w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 30 września 2017 r. będące elementem skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 3/2017 będzie uwzględniało korektę waluty funkcjonalnej.

W związku z dokonaną korektą osądu, skorygowany raport okresowy za I kwartał 2017 r. (QSr 1/2017) z uwzględnieniem powyższej zmiany zostanie opublikowany niezwłocznie, natomiast skorygowany raport okresowy za I półrocze 2017 r.(PSr 2017), uwzględniający powyższe zmiany, wraz z raportem z przeglądu audytora, Spółka opublikuje przed publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1) oraz § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)

Załącznik nr 1 Skutki zmiany waluty F1

Newsletter email list: