Korekta budżetu na rok 2006

piątek, 14 Lipiec, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje do wiadomości publicznej informację o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2006 r. Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2006-2010 oraz korekty Budżetu na 2006 rok. 
Przyjęta korekta Budżetu zakłada osiągnięcie w 2006 roku przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 10 196 mln zł oraz zysku netto w kwocie 3 383 mln zł. W odniesieniu do opublikowanej prognozy w raporcie bieżącym 6/2006 z dnia 30 stycznia br. oznacza to wzrost odpowiednio o 26% i 84%. Główną przyczyną podwyższenia prognozy jest zwiększenie zakładanych na 2006 rok notowań miedzi i srebra, w obu przypadkach o 38%. 
Istotne założenia prognozy: 
1. Czynniki makroekonomiczne 

  • średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej 5 800 USD/t, 
  • średnioroczne notowania srebra metalicznego 11,00 USD/troz (354 USD/kg), 
  • średnioroczny kurs walutowy 3,15 PLN/USD 

2. Czynniki wewnętrzne: 

  • produkcja miedzi elektrolitycznej 550 tys. t, 
  • produkcja srebra metalicznego 1 156 t, 
  • całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej 8 880 zł/t, 
  • nakłady na zakup i budowę środków trwałych 858 mln zł. 

Zmniejszenie produkcji miedzi elektrolitycznej o 15 tys. t w odniesieniu do opublikowanej w raporcie z dnia 30 stycznia 2006 r. prognozy jest przede wszystkim skutkiem niższej produkcji miedzi elektrolitycznej z koncentratów importowanych. 
Obniżenie planowanych nakładów inwestycyjnych w 2006 roku o 74 mln zł wynika głównie ze zmiany harmonogramu projektu pn. „Hydrotransport koncentratu” oraz nieuwzględnienia w projekcji zadania „Modernizacja pirometalurgii w HM Głogów” (uwzględniono jedynie nakłady związane z przygotowaniem projektu). 
Plan na kolejne lata ma charakter projekcji długookresowej, która będzie weryfikowana kolejnymi budżetami rocznymi. Zakłada się uzyskanie w latach 2007-2010 dodatnich wyników finansowych na poziomie gwarantującym stabilne funkcjonowanie Spółki i realizację planowanych zadań inwestycyjnych. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)