Korekta budżetu na rok 2005 i Założenia do Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2005-2009

wtorek, 30 Sierpień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 30 sierpnia br. przyjął korektę Budżetu na 2005 rok i Założenia Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2005-2009. Dokumenty powyższe przedstawione zostaną do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu zaplanowanym na 12 września 2005 r. 

W dniu 31 sierpnia 2005 r., Zarząd Spółki zaprezentuje główne założenia projektu skorygowanego Budżetu na 2005 rok i podstawowe Założenia Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2005-2009 podczas planowanego na ten dzień spotkania z polskimi funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi. 

Skorygowany Budżet zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 7 217 mln zł i zysku netto 1 920 mln zł. Oznacza to zwiększenie prognozowanych wartości odpowiednio o 21,6% o 103,6%, głównie na skutek korzystniejszych od zakładanych warunków makroekonomicznych w zakresie notowań metali. W skorygowanym Budżecie na 2005 rok ujęto nieuwzględnioną uprzednio wycenę akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych metodą praw własności. 
Założenia korekty Budżetu na 2005 rok przedstawia zestawienie poniżej:

 J.m. Budżet 2005 * Korekta Budżetu 2005 ** Zmiana
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów mln zł 5 936 7 217 +1 281
Wynik netto mln zł 943 1 920 +977
Średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej USD/t 2 550 3 200 +650
Średnioroczne notowania srebra metalicznego USD/kg 187 222 35
Średnioroczny kurs walutowy zł/USD 3,30 3,30 bez zmian
Produkcja miedzi elektrolitycznej tys. t 552 552 bez zmian
Produkcja srebra metalicznego t 1 219 1 230 +11
Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej USD/t 2 175 2 258 +83
Nakłady na zakup i budowę środków trwałych mln zł 634 659 +25

* Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 20 grudnia 2004 r. (raport bieżący z dnia 21 grudnia 2004 r.)

** Przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 30 sierpnia 2005 r.

Wzrost zakładanego jednostkowego kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej o 3,8% jest w głównej mierze skutkiem wzrostu kosztów pracy (m.in. w wyniku wypłaty wymaganych ustawowo dodatków za pracę w niedziele i święta, korekty zatrudnienia w Oddziałach Spółki i wzrostu narzutów na wynagrodzenie) oraz przerobu koncentratów obcych i wyższej wartości zużytych paliw. W Planie techniczno-ekonomicznym na lata 2005-2009 założono obniżkę kosztów w następnych latach. 

Podstawowe Założenia Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2005-2009 prezentuje zestawienie: 

 J.m.20052006200720082009
Średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej USD/t 3 200 2 650 2 200 2 200 2 200
Średnioroczne notowania srebra metalicznego USD/kg 222 209 177 177 177
Nakłady na zakup i budowę środków trwałych mln zł 659 841 986 888 576

Ponadto zakłada się utrzymanie dotychczasowej wielkości produkcji miedzi elektrolitycznej w latach 2005-2009, tj. na poziomie 552-553 tys. t oraz zgodnie z przyjętymi w Spółce zasadami konstrukcji planów wieloletnich przyjęto stały w całym okresie planistycznym kurs walutowy w wysokości 3,30 USD/PLN. 

Zakłada się, że w latach 2005 – 2009 obniżenie kosztów z tytułu realizacji inwestycji wyniesie 559 zł/t Cu. 

Zarząd Spółki za szczególnie istotne uważa, aby dobre wyniki osiągane przez KGHM Polska Miedź S.A. miały także przełożenie na korzyści dla Akcjonariuszy. 

W przypadku niewystąpienia nieprzewidzianych okoliczności oraz uwzględniając ekonomiczny i finansowy stan Spółki, Zarząd będzie rekomendował corocznie wypłacanie dywidendy w wysokości do 30% zysku Spółki po opodatkowaniu. Polityka będzie rewidowana okresowo w zależności od kondycji finansowej Spółki.