Korekta budżetu na 2007 rok

wtorek, 21 Sierpień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 21 sierpnia br. przyjął korektę Budżetu na 2007 rok. Dokument powyższy przedstawiony zostanie do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu zaplanowanym na 30 sierpnia 2007 r.

Skorygowany Budżet zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości 11 854 mln zł i zysku netto 3 682 mln zł. Oznacza to zwiększenie prognozowanych wartości odpowiednio o 11% i 24%.

Podstawę podjęcia decyzji o weryfikacji Budżetu stanowiły osiągnięte w I półroczu br. wyniki ekonomiczne i finansowe oraz zdarzenia wpływające na sytuację finansową Spółki w II półroczu 2007 r., w tym: 

  • weryfikacja prognozy warunków makroekonomicznych, 
  • decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2006, 
  • zmiana organizacji pracy w kopalniach – zaniechanie wydobywania urobku w niedziele, 
  • aktualizacja programu inwestycyjnego. 

Założenia korekty Budżetu na 2007 rok przedstawia zestawienie poniżej:

 J.m.Budżet 2007 *Korekta Budżetu 2007 **Zmiana
Średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej USD/t 5 700 6 950 1 250
Średnioroczne notowania srebra metalicznego USD/troz 12 12,5 0,5
Średnioroczny kurs walutowy zł/USD 2,95 2,8 -0,15
Produkcja miedzi elektrolitycznej tys. t 538 531,5 -6,5
- w tym ze wsadów obcych tys. t 73 80 7
Produkcja srebra metalicznego t 1 125 1 148 23
Całkowity jednostkowy koszt  zł/t 9 450 10 320 870
produkcji miedzi elektrolitycznej USD/t 3 203 3 686 483
- w tym ze wsadów własnych zł/t 8 290 8 655 365
Nakłady na zakup i budowę środków trwałych mln zł 1 142 1 020 -122
Przychody ze sprzedaży mln zł 10 647 11 854 1 207
Wynik netto mln zł 2 978 3 682 704

* Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 17 stycznia 2007 r. 
** Przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 21 sierpnia 2007 r. 

Wyższy o 9% od zakładanego w Budżecie przed korektą jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej jest w głównej mierze skutkiem wzrostu wartości zużytych materiałów miedzionośnych, wyższego odpisu na dodatkową nagrodę roczną oraz spadku wolumenu produkcji.

Założenia na kolejne lata opublikowane w raporcie bieżącym z dnia 17 stycznia br. oraz w Sprawozdaniu rocznym Spółki za 2006 rok będą podlegały weryfikacji w ramach opracowywanego Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2008-2012. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)