Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji

wtorek, 19 Październik, 2010
PREZES ZARZĄDU 
KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie
ogłasza konkurs na stanowisko
WICEPREZESA ZARZĄDU DS.PRODUKCJI


1. Kandydat na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. powinien posiadać:

• ukończone studia wyższe techniczne, studia podyplomowe z zakresu ekonomii/finansów, dyplom MBA będą dodatkowym atutem,
• minimum dziesięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w branży, sprawowanie funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej będzie dodatkowym atutem,
• znajomość zarządzania procesami produkcyjnymi, gospodarką złożem 
i zasobami rudy,
• doświadczenie w zakresie polityki rozwoju i restrukturyzacji organizacyjno-technicznej procesów produkcyjnych, 
• doświadczenie w zakresie realizacji dużych programów inwestycyjnych,
• doświadczenie w zakresie planowania i wdrażania programów optymalizacji kosztów produkcji,
• znajomość zasad funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych,
• doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi i kierowaniu zespołami projektowymi i zadaniowymi,
• niekaralność i korzystanie w pełni z praw publicznych,
• pełną zdolność do czynności prawnych,
• brak jakichkolwiek ograniczeń co do pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz ograniczeń do prowadzenia działalności gospodarczej,
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.

Ponadto kandydat powinien posiadać wysokie umiejętności strategicznego myślenia w kreowaniu rozwoju Spółki, innowacyjne podejście w podejmowaniu nowych wyzwań oraz zdolność przeprowadzania zmian i budowania kultury organizacyjnej. 


2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

• dane personalne: imię i nazwisko, dane biograficzne, adres zamieszkania i/lub adres do korespondencji, numer telefonu umożliwiający bezpośredni kontakt, adres e-mail,
• list motywacyjny,
• CV, 
• referencje,
• kopie: dokumentów potwierdzających wykształcenie, nabyte uprawnienia oraz świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
• oświadczenia wymagane przez Spółkę, dostępne na stronie internetowej Spółki.

W toku postępowania konkursowego kandydat może być poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów niewymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

3. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie kandydatów. 

4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane w wyznaczonym i potwierdzonym z kandydatami terminie i miejscu. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą powiadomieni telefonicznie oraz faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w uzgodnionym terminie i miejscu oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

5. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani listownie.

6. Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ”Konkurs” należy doręczyć do Kancelarii KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 (pok. 022, budynek D-4) 59-301 Lubin w terminie do 29 października 2010 roku, do godziny 15:30.