KGHM rozpoczyna produkcję z obszaru „Głogów Głęboki-Przemysłowy”

KGHM – największy producent srebra i ósmy pod względem wielkości producent miedzi na świecie – rozpoczyna produkcję poniżej poziomu 1200 metrów w obszarze górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy” (GG-P). Złoże to będzie eksploatowane przez dwie ist-niejące już kopalnie „Rudna” i „Polkowice-Sieroszowice”. Udostępnienie i zagospoda-rowanie obszaru GG-P umożliwi spółce przedłużenie działalności górniczej w Polsce na własnym złożu przez kolejnych 30–40 lat.

środa, 16 Kwiecień, 2014

Prace udostępniające i przygotowawcze związane z uruchomieniem pierwszego pola eksploatacji w obszarze GG-P rozpoczęto w 2010 roku. Ich zakres obejmował m.in. wydrążenie wyrobisk udostępniających, budowę komór maszyn ciężkich oraz wykonanie infrastruktury wentylacyjnej i klimatycznej. W grudniu ubiegłego roku wydobyto pierwszy kubeł urobku z głębionego szybu wentylacyjnego GG-1. Jego budowa prowadzona jest etapami i zakończy się w 2019 roku. Bę-dzie to najgłębszy z 31 szybów w Zagłębiu Miedziowym, o docelowej głębokości 1340 metrów i średnicy 7,5 metrów.

 Zagospodarowywanie złóż zalegających poniżej poziomu 1200 metrów jest dla KGHM natu-ralnym kierunkiem rozwoju w Polsce. Rozpoczęcie produkcji poniżej tego poziomu w obszarze „Głogów Głęboki-Przemysłowy” to dla nas otwarcie bramy do nowych zasobów o wysokiej zawartości miedzi. Naszym celem jest przedłużenie wykorzystania optymalnych zdolności produkcyjnych kopalń i hut w Polsce o kolejne dziesięciolecia. Chcemy utrzymać wydobycie około 30 mln ton rudy i produkcję około 2 mln ton koncentratu miedzi rocznie. Pracujemy również nad rozpoznaniem potencjału dalszej eksploatacji w obszarach położonych na północ od obecnie zagospodarowywanych złóż – powiedział Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM posiada dostęp do czwartych pod względem wielkości zasobów miedzi na świecie. Ich łączna wielkość w Polsce szacowana jest na 1,2 mld ton rudy, co przy obecnym poziomie produkcji pozwoli utrzymać prace kopalń przez kolejnych 30–40 lat. Aby to osiągnąć niezbędny jest rozwój systemu głębokiego wydobycia i uruchamianie nowych oddziałów górniczych. Tylko w ten sposób możliwe jest pełne dotarcie do złoża GG-P, stanowiącego około jednej czwartej zasobów miedzi i około jednej trzeciej zasobów srebra we wszystkich obszarach koncesyjnych KGHM w Polsce.

– Eksploatacja obszaru „Głogów Głęboki-Przemysłowy” jest wielkim wyzwaniem technologicznym. Z dotychczasowego poziomu 950 metrów schodzimy o 260 metrów w dół. Oznacza to pracę w znacząco wyższej temperaturze i przy większej wilgotności powietrza, co wiąże się z koniecznością zwiększenia mocy wentylatorów i klimatyzacji centralnej. Dodatkowo odległość od szybu zjazdowego do pola wydobywczego wynosić będzie ponad 8 km, co z kolei wpłynie na ponad dwukrotne wydłużenie dróg wentylacyjnych i skrócenie efektywnego czasu pracy o 30%. W efekcie wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji obserwować będziemy zwiększenie kosz-tów wydobycia miedzi – powiedział Wojciech Kędzia, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja w rejonie GG-P wiąże się również z większą ekspozycją na potencjalne zagrożenia gazogeodynamiczne. W celu ich identyfikacji – po raz pierwszy na świecie – zastosowano na szeroką skalę badanie metodą prześwietlania sejsmicznego. Technika ta umożliwia rozpoznanie struktury górotworu za pomocą fal podłużnych i poprzecznych. Na podstawie przebiegu fal, cza-su ich rozchodzenia i odkształceń określany jest szczegółowy układ warstw geologicznych oraz osłabień w ich strukturze, będących potencjalnym zagrożeniem dla działalności górniczej. Fale wzbudzane były w 62 punktach kopalni „Rudna” na głębokości około 1000 metrów.

W latach 2004–2014 łączne nakłady inwestycyjne przeznaczone na udostępnienie złoża w ob-szarze GG-P wyniosły 931 mln zł. Szacowane zasoby złoża wynoszą ponad 300 mln ton rudy, przy średniej zawartości miedzi na poziomie 2,5%. W 2014 roku produkcja z tego obszaru, bę-dąca częścią planu kopalni „Rudna”, wyniesie około 1 mln ton rudy i około 14,5 tys. ton miedzi elektrolitycznej. Docelowo eksploatacja w tym obszarze prowadzona będzie przez kopalnie „Rudna” i „Polkowice-Sieroszowice”. W okresie największego nasilenia robót eksploatacyjnych, tj. w latach 2028–2035, produkcja z tego obszaru wynosić będzie 10–11 mln ton rudy oraz 200–220 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie.

O KGHM
KGHM jest globalną grupą kapitałową, będącą największym producentem srebra i ósmym pod względem wielkości producentem miedzi na świecie. Spółka posiada osiem kopalń oraz liczne projekty rozwojowe i eksploracyjne w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Oprócz miedzi i srebra KGHM wydobywa i produkuje ren, ołów, złoto, molibden, nikiel i platynowce. Istotna część posiadanych przez spółkę zasobów zlokalizowana jest w Legnicko-Głogowskim Okręgu Mie-dziowym. W drugiej połowie 2014 roku planowane jest techniczne otwarcie i rozpoczęcie pro-dukcji w należącej do KGHM i Sumitomo kopalni Sierra Gorda w Chile, będącej siódmym naj-większym projektem górniczym na świecie. W kopalni prowadzone będzie wydobycie miedzi, molibdenu i złota.

 

Deep Glogow

Deep Głogów

Deep Głogów