KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż VW Passatów znajdujących się w ewidencji Oddziału Zakłady Górnicze „Rudna” KGHM Polska Miedź S.A.

Data publikacji

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż VW Passatów znajdujących się w ewidencji 
Oddziału Zakłady Górnicze „Rudna” KGHM Polska Miedź S.A.

I. Przedmiot sprzedaży:
a)    Samochód Volkswagen Passat 2.0 TDI 140 KM, nr rej. DPL08877, o nr seryjnym WVWZZZ3CZDP017450 i nr inwentarzowym 74100002101, rok produkcji 2012,
b)    Samochód Volkswagen Passat 2.0 BiTDI 240 KM, nr rej. DPL09066, o nr seryjnym WVWZZZ3CZGE121895 i nr inwentarzowym 74100002104, rok produkcji 2015.
Miejsce i termin oglądania pojazdów: Oddział Zakłady Górnicze ‘Rudna” KGHM Polska Miedź S.A., Henryka Dąbrowskiego 50, 59-100 Polkowice, w dniach roboczych publikacji ogłoszenia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 76 748 55 01.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybrany środek trwały.

II. Proponowana cena wywoławcza brutto: 
a)    Samochód Volkswagen Passat 2.0 TDI 140 KM, nr rej. DPL08877, o nr seryjnym WVWZZZ3CZDP017450 i nr inwentarzowym 74100002101, rok produkcji 2012 – 34 800,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100) z podatkiem 23% VAT,
b)    Samochód Volkswagen Passat 2.0 BiTDI 240 KM, nr rej. DPL09066, o nr seryjnym WVWZZZ3CZGE121895 i nr inwentarzowym 74100002104, rok produkcji 2015 – 75 400,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) z podatkiem 23% VAT.

III.  Informacja o przetargu.
1.    Niejawne otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 19.04.2024 r. o godz. 12.00 w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, budynek D-4, pokój 020.
2.    KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia fakultatywnej dogrywki w formie aukcji elektronicznej, w serwisie aukcyjnym Spółki, w przypadku wpływu dwóch i więcej Ofert. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.
3.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium i złożenie oświadczenia 
o akceptacji „Warunków przetargu” które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4.    Ofertę należy złożyć lub przesłać (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu) do Kancelarii KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, 59-301 Lubin, w nieprzekraczalnym terminie wpływu ofert do godz. 11.00 dnia 19.04.2024 r., w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta, opatrzonej napisem: „Oferta dotyczy sprzedaży VW Passatów Oddziału Zakład Górnicze „Rudna” – przetarg pisemny nieograniczony, nie otwierać, skierować do Wydziału Wsparcia Administracji”.

IV.  Informacja o wadium.
1.    Wadium w wysokości: 
a)    Samochód Volkswagen Passat 2.0 TDI 140 KM, nr rej. DPL08877, o nr seryjnym WVWZZZ3CZDP017450 i nr inwentarzowym 74100002101, rok produkcji 2012 – 1 740,00 zł (słownie: tysiąc siedemset czterdzieści złotych 00/100),
b)    Samochód Volkswagen Passat 2.0 BiTDI 240 KM, nr rej. DPL09066, o nr seryjnym WVWZZZ3CZGE121895 i nr inwentarzowym 74100002104, rok produkcji 2015 – 3 770,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100)
płatne jest w terminie do dnia 18.04.2024 r. na konto: 79 1030 1508 0000 0005 0022 8229 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.
2.    Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium do przetargu na sprzedaż VW Passatów O/ZGR – Wydział Wsparcia Administracji”.
3.    Zamawiający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.
4.    Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
5.    Do oferty należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Instrukcję płatniczą.

V.  Informacja o umowie sprzedaży:
1.    O terminie zawarcia umowy, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie lub drogą korespondencji elektronicznej pod wskazany o ofercie adres e-mail.
2.    Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu/ów ponosi Kupujący.
3.    Kupujący uiszcza kwotę ceny nabycia (pomniejszoną o wadium zaliczone na poczet ceny) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
4.    Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy (po zapłacie ceny zakupu) nastąpi w dniu podpisania umowy lub innym uzgodnionym przez Strony terminie. 

VI.  Informacje dodatkowe:
1.    Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.    Oferty złożone po terminie wpływu ofert nie będą brały udziału w przetargu. 
3.    KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
4.    Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Wszelkie informacje dotyczące składania ofert udzielane są pod nr telefonu 76 747 8225, kom. 887 870 592, e-mail: sprzedazkghm@kghm.pl
Oglądanie pojazdów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 76 748 55 01.

Zdjęcia dostępne na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w zakładce: Przetargi - Ogłoszenia - Sprzedaż środków trwałych.

Załączniki:
-     Warunki udziału w przetargu w przetargu nieograniczonym.
-    Formularz ofertowy wraz instrukcją płatniczą zwrotu wadium oraz oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem sprzedaży.
-     Informacja dotycząca stanu technicznego pojazdów.