KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Volkswagen Caravelle T5

Data publikacji: 
czwartek, 22 Kwiecień 2021 - 10:00AM

KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Volkswagen Caravelle T5

 

I.   Opis pojazdu znajdującego się w ewidencji KGHM Polska Miedź S.A. O/HML:

 1. Volkswagen Caravelle T5 DL85165 o nr seryjnym WV2ZZZ7HZ8H163498, rok produkcji 2008 i nr inwentarzowym 74100000009
 2. Zestawienie wyposażenia oraz stanu technicznego pojazdu zgodnie z załącznikiem.

Samochód  można oglądać w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (+48) 76 74 72 812.

 

 1. II.  Cena wywoławcza pojazdu wynosi 24 100,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto 00/100) przy stawce podatku 23% VAT.

III.  Informacja o przetargu:

 1. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 21.05.2021 r. o godz. 12.00 w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, (Departament Administracji).
 2. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej, w serwisie aukcyjnym Spółki, w przypadku wpływu dwóch i więcej Ofert. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium i złożenie oświadczenia
  o akceptacji „Warunków przetargu” stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Ofertę należy złożyć lub przesłać (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu) do Kancelarii KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, 59-301 Lubin, w nieprzekraczalnym terminie wpływu ofert do godz. 11.00 dnia 21.05.2021 r., w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta, opatrzonej napisem: „OFERTA dotyczy sprzedaży samochodu marki Volkswagen Caravelle – przetarg pisemny nieograniczony, nie otwierać, skierować do Departamentu Administracji”.

IV.  Informacja o wadium:

 1. Wadium w wysokości 1 205,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięć 00/100), płatne jest w terminie do dnia 20.05.2021 r. na konto: 79 1030 1508 0000 0005 0022 8229 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.
 2. Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium do sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Caravelle – Departament Administracji.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.
 4. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Do oferty należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Instrukcję płatniczą.

 

V.  Informacja o umowie sprzedaży:

 1. O terminie zawarcia umowy, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie lub drogą korespondencji elektronicznej pod wskazany o ofercie adres e-mail.
 2. Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu/ów ponosi Kupujący.
 3. Kupujący uiszcza kwotę ceny nabycia (pomniejszoną o wadium zaliczone na poczet ceny) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
 4. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy (po zapłacie ceny zakupu) nastąpi w dniu podpisania umowy lub innym uzgodnionym przez Strony terminie.

 

VI.  Informacje dodatkowe:

 1. Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie wpływu ofert nie będą brały udziału w przetargu i zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.
 3. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
 4. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udzielane są pod nr telefonu 76 747 8735, kom. 693 710 658, e-mail: sprzedazkghm@kghm.pl

 

Informacje dotyczące spraw związanych ze stanem technicznym (w tym uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczącej historii napraw) oraz oglądaniem pojazdu udzielane są pod nr telefonu (+48) 76 74 72 812.