KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, ogłasza przetarg nieograniczony dla sprzedaży zamiatarki Johnston CN200.

Data publikacji

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 
zamiatarki znajdującej się w ewidencji Huty Miedzi „Głogów” KGHM Polska Miedź S.A.

I. Przedmiot sprzedaży: 
Zamiatarka Johnston model CN200 o nr seryjnym EQ201381 i nr inwentarzowym 66900006568, rok produkcji 2010.
Miejsce i termin oglądania pojazdu: Huta Miedzi „Głogów” KGHM Polska Miedź S.A., 
ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, w dniach roboczych publikacji ogłoszenia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr telefonu tel. 76 747 75 32, kom. 785 933 082.

II.  Proponowana cena wywoławcza: 
Zamiatarka Johnston model CN200 o nr seryjnym EQ201381 – 24 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) przy stawce podatku 23% VAT.  

III.  Informacja o przetargu.
1.    Niejawne otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 05.04.2024 r. o godz. 12.00 w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, budynek D-4, pokój 020.
2.    KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej, w serwisie aukcyjnym Spółki, w przypadku wpływu dwóch i więcej Ofert. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.
3.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium i złożenie oświadczenia 
o akceptacji „Warunków przetargu” które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4.    Ofertę należy złożyć lub przesłać (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu) do Kancelarii KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, 59-301 Lubin, w nieprzekraczalnym terminie wpływu ofert do godz. 11.00 dnia 05.04.2024 r., w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta, opatrzonej napisem: „OFERTA dotyczy sprzedaży zamiatarki Johnston CN200 Huty Miedzi Głogów – przetarg pisemny nieograniczony, nie otwierać, skierować do Wydziału Wsparcia Administracji”.

IV.  Informacja o wadium.
1.    Wadium w wysokości: 
Zamiatarka Johnston model CN200 o nr seryjnym EQ201381 – 1 200,00 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100),
płatne jest w terminie do dnia 04.04.2024 r. na konto: 79 1030 1508 0000 0005 0022 8229 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.
2.    Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium do przetargu na sprzedaż zamiatarki O/HMG – Wydział Wsparcia Administracji”.
3.    Zamawiający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.
4.    Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
5.    Do oferty należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Instrukcję płatniczą.

V.  Informacja o umowie sprzedaży:
1.    O terminie zawarcia umowy, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie lub drogą korespondencji elektronicznej pod wskazany o ofercie adres e-mail.
2.    Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu/ów ponosi Kupujący.
3.    Kupujący uiszcza kwotę ceny nabycia (pomniejszoną o wadium zaliczone na poczet ceny) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
4.    Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy (po zapłacie ceny zakupu) nastąpi w dniu podpisania umowy lub innym uzgodnionym przez Strony terminie. 

VI.  Informacje dodatkowe:
1.    Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.    Oferty złożone po terminie wpływu ofert nie będą brały udziału w przetargu i zostaną zwrócone Oferentom. 
3.    KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
4.    Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Wszelkie informacje dotyczące składania ofert udzielane są pod nr telefonu 76 747 8225, kom. 887 870 592, e-mail: sprzedazkghm@kghm.pl 

Zdjęcia dostępne na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w zakładce: Przetargi - Ogłoszenia - Sprzedaż środków trwałych oraz pod następującym linkiem w portalu Allegro: https://allegro.pl/ogloszenie/zamiatarka-johnston-model-cn200-13575623889

Załączniki:
-    Warunki udziału w przetargu w przetargu nieograniczonym.
-    Formularz ofertowy wraz instrukcją płatniczą zwrotu wadium oraz oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem sprzedaży.
-    Informacja dotycząca stanu technicznego pojazdu.