KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych znajdujących się w ewidencji Oddziału Zakład Hydrotechniczny - sprzęt ciężki.

Data publikacji

KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu ciężkiego znajdującego się
w ewidencji Oddziału Zakład Hydrotechniczny.

 

I.   Opis urządzeń znajdujących się w ewidencji KGHM Polska Miedź S.A. Centrala:

 1. Przedmiotem sprzedaży są :

a)    SPYCHARKA GĄSIENICOWA TD-15M H-28 o nr inwentarzowym 58000002335, rok produkcji 2006,

b)    SAMOJEZDNY OPRYSKIWACZ ATD o nr inwentarzowym 74600001981, rok produkcji 2008.

Postępowanie podzielone jest na części (możliwość składania ofert częściowych na wybrane używane środki trwałe).

 

Miejsce i termin oglądania pojazdów: Oddział Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A., ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna, w dniach roboczych publikacji ogłoszenia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 76 747 92 26, kom. 605 240 709.

 

II.  Cena wywoławcza poszczególnych urządzeń wynosi:

Nazwa środka trwałego

Nr inwentarzowy

Rok produkcji

 

Cena wywoławcza brutto w PLN

SPYCHARKA GĄSIENICOWA TD-15M H-28

58000002335

2006

233 700,00

SAMOJEZDNY OPRYSKIWACZ ATD

74600001981

2008

93 480,00

przy stawce podatku 23% VAT. 

 

III.  Informacja o przetargu:

 1. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 08.04.2024 r. o godz. 12.00 w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, bud. D4 (Wydział Wsparcia Administracji).
 2. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej, w serwisie aukcyjnym Spółki, w przypadku wpływu dwóch i więcej Ofert. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium i złożenie oświadczenia o akceptacji „Warunków przetargu” stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Ofertę należy złożyć lub przesłać (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu) do Kancelarii KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 48,
  59-301 Lubin,
  w nieprzekraczalnym terminie wpływu ofert do godz. 11.00 dnia 08.04.2024 r., w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta, opatrzonej napisem: „OFERTA dotyczy sprzedaży sprzętu ciężkiego O/ZH – przetarg pisemny nieograniczony, nie otwierać, skierować do Wydziału Wsparcia Administracji”.

 

IV.  Informacja o wadium:

 1. Wadium w wysokości:

Nazwa środka trwałego

Wysokość wadium w PLN

SPYCHARKA GĄSIENICOWA TD-15M H-28

11 685,00

SAMOJEZDNY OPRYSKIWACZ ATD

4 674,00

Wadium płatne jest w terminie do dnia 05.04.2024 r. na konto: 79 1030 1508 0000 0005 0022 8229 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.

 1. Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium do sprzedaży sprzętu ciężkiego O/ZH – Wydział Wsparcia Administracji”.
 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.
 3. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Do oferty należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Instrukcję płatniczą.

 

V.  Informacja o umowie sprzedaży:

 1. O terminie zawarcia umowy, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie lub drogą korespondencji elektronicznej pod wskazany o ofercie adres e-mail.
 2. Wszelkie koszty związane z nabyciem urządzeń ponosi Kupujący.
 3. Kupujący uiszcza kwotę ceny nabycia (pomniejszoną o wadium zaliczone na poczet ceny) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
 4. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy (po zapłacie ceny zakupu) nastąpi w dniu podpisania umowy lub innym uzgodnionym przez Strony terminie.

 

VI.  Informacje dodatkowe:

 1. Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie wpływu ofert nie będą brały udziału w przetargu i zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.
 3. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
 4. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

Wszelkie informacje dotyczące składania ofert udzielane są pod nr telefonu 76 747 8225, kom. 887 870 592, e-mail: sprzedazkghm@kghm.pl

 

Zdjęcia dostępne na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w zakładce: Przetargi - Ogłoszenia - Sprzedaż środków trwałych oraz pod poniższymi linkami.

https://allegro.pl/ogloszenie/spycharka-gasienicowa-td-15m-h-28-13414985707

https://allegro.pl/ogloszenie/samojezdny-opryskiwacz-atd-13414995957

 

Załączniki:

-              Warunki udziału w przetargu w przetargu nieograniczonym.

-              Formularz ofertowy wraz instrukcją płatniczą zwrotu wadium oraz oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem sprzedaży.

-              Formularze oceny stanu technicznego.