KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż VW Passata B7 znajdującego się w ewidencji Oddziału Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A.

Data publikacji

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż VW Passata B7 znajdującego się w ewidencji

Oddziału Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A.

 

I. Przedmiot sprzedaży: Samochód osobowy VW Passat 2.0 TDI, nr rej. DLU 27532, o nr seryjnym WVWZZZ3CZDP045216 i nr inwentarzowym 74100001969, rok produkcji 2013.

Miejsce i termin oglądania pojazdu: Oddział Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A.,
ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna, w dniach roboczych publikacji ogłoszenia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod następującymi numerami tel. 76 747 92 26, kom. 605 240 709.

 

II.  Proponowana cena wywoławcza: Samochód osobowy VW Passat 2.0 TDI, nr rej. DLU 27532, o nr seryjnym WVWZZZ3CZDP045216 – 25 830 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100), przy stawce podatku 23% VAT. 

 

III.  Informacja o przetargu.

 1. Niejawne otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 04.04.2024 r. o godz. 12.00 w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, budynek D-4, pokój 020.
 2. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej, w serwisie aukcyjnym Spółki, w przypadku wpływu dwóch i więcej Ofert. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium i złożenie oświadczenia
  o akceptacji „Warunków przetargu” które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Ofertę należy złożyć lub przesłać (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu) do Kancelarii KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, 59-301 Lubin, w nieprzekraczalnym terminie wpływu ofert do godz. 11.00 dnia 04.04.2024 r., w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta, opatrzonej napisem: „OFERTA dotyczy sprzedaży VW Passat B7 Oddziału Zakład Hydrotechniczny – przetarg pisemny nieograniczony, nie otwierać, skierować do Wydziału Wsparcia Administracji”.

 

IV.  Informacja o wadium.

 1. Wadium w wysokości: Samochód osobowy VW Passat 2.0 TDI, nr rej. DLU 27532, o nr seryjnym WVWZZZ3CZDP045216 – 1 292,00 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)

płatne jest w terminie do dnia 03.04.2024 r. na konto: 79 1030 1508 0000 0005 0022 8229 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.

 1. Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium do przetargu na sprzedaż VW Passata B7 O/ZH – Wydział Wsparcia Administracji”.
 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.
 3. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
 4. Do oferty należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Instrukcję płatniczą.

 

V.  Informacja o umowie sprzedaży:

 1. O terminie zawarcia umowy, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie lub drogą korespondencji elektronicznej pod wskazany o ofercie adres e-mail.
 2. Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu/ów ponosi Kupujący.
 3. Kupujący uiszcza kwotę ceny nabycia (pomniejszoną o wadium zaliczone na poczet ceny) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
 4. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy (po zapłacie ceny zakupu) nastąpi w dniu podpisania umowy lub innym uzgodnionym przez Strony terminie.

 

VI.  Informacje dodatkowe:

 1. Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie wpływu ofert nie będą brały udziału w przetargu i zostaną zwrócone Oferentom.
 3. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
 4. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

Wszelkie informacje dotyczące składania ofert udzielane są pod nr telefonu 76 747 8225, kom. 887 870 592, e-mail: sprzedazkghm@kghm.pl

 

Zdjęcia dostępne na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w zakładce: Przetargi - Ogłoszenia - Sprzedaż środków trwałych.

 

Załączniki:

-              Warunki udziału w przetargu w przetargu nieograniczonym.

-              Formularz ofertowy wraz instrukcją płatniczą zwrotu wadium oraz oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem sprzedaży.

-              Informacja dotycząca stanu technicznego.