KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż wagonów kolejowych i lokomotywy

Data publikacji: 
środa, 16 Marzec 2022 - 10:00AM

KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż wagonów kolejowych i lokomotywy.

 

I.   Opis środków trwałych znajdujących się w ewidencji KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Głogów”:

Przedmiotem sprzedaży jest :

 

Lp.

Nazwa środka trwałego

Typ model

Rok produkcji

Nr seryjny/ fabryczny

Nr inwentarzowy

1.

Wagon specjalny

408S

1974

33 51 9307 142 0

70000000074

2.

Wagon cysterna do ługu

408 R

1971

33 51 7867 286 1

70000000136

3.

Wagon cysterna

434 R

1984

83 51 7867 422 1

70000000738

4

Lokomotywa

WLP-50

2001

1/13

73000000664

 

Pojazd  można oglądać w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (+48) 76 747 74 88 lub 785 932 238.

 

II.  Cena wywoławcza wynosi:

 

Lp.

Nazwa środka trwałego

Typ model

Rok produkcji

Nr seryjny/ fabryczny

Nr inwentarzowy

Cena wywoławcza brutto

1.

Wagon specjalny

408S

1974

33 51 9307 142 0

70000000074

17 000 zł

2.

Wagon cysterna do ługu

408 R

1971

33 51 7867 286 1

70000000136

15 000 zł

3.

Wagon cysterna

434 R

1984

83 51 7867 422 1

70000000738

22 000 zł

4

Lokomotywa

WLP-50

2001

1/13

73000000664

8 800 zł

 

przy stawce podatku 23% VAT. Koszt odbioru po stronie Kupującego.

 

III.  Informacja o przetargu:

 1. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 08.04.2022 r. o godz. 12.00 w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 54A, BUD. CUK, 59-301 Lubin, (Departament Administracji).
 2. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej, w serwisie aukcyjnym Spółki, w przypadku wpływu dwóch i więcej Ofert. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium i złożenie oświadczenia
  o akceptacji „Warunków przetargu” które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia .
 4. Ofertę należy złożyć lub przesłać (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu) do Kancelarii KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 54A, BUD. CUK, 59-301 Lubin, w nieprzekraczalnym terminie wpływu ofert do godz. 11.00 dnia 08.04.2022 r., w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta, opatrzonej napisem: „OFERTA dotyczy sprzedaży wagonów i lokomotywy – przetarg pisemny nieograniczony, nie otwierać, skierować do Departamentu Administracji”.

IV.  Informacja o wadium:

 1. Wadium w wysokości:

Lp.

Nazwa środka trwałego

Typ model

Rok produkcji

Nr seryjny/ fabryczny

Nr inwentarzowy

Wysokość wadium

1.

Wagon specjalny

408S

1974

33 51 9307 142 0

70000000074

850 zł

2.

Wagon cysterna do ługu

408 R

1971

33 51 7867 286 1

70000000136

750 zł

3.

Wagon cysterna

434 R

1984

83 51 7867 422 1

70000000738

1100 zł

4

Lokomotywa

WLP-50

2001

1/13

73000000664

440 zł

płatne jest w terminie do dnia 07.04.2022 r. na konto: 79 1030 1508 0000 0005 0022 8229 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.

 1. Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium do sprzedaży OFERTA dotyczy sprzedaży wagonów i lokomotywy – Departament Administracji.
 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.
 3. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Do oferty należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Instrukcję płatniczą.

 

V.  Informacja o umowie sprzedaży:

 1. O terminie zawarcia umowy, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie lub drogą korespondencji elektronicznej pod wskazany o ofercie adres e-mail.
 2. Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu/ów ponosi Kupujący.
 3. Kupujący uiszcza kwotę ceny nabycia (pomniejszoną o wadium zaliczone na poczet ceny) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
 4. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy (po zapłacie ceny zakupu) nastąpi w dniu podpisania umowy lub innym uzgodnionym przez Strony terminie.

 

VI.  Informacje dodatkowe:

 1. Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie wpływu ofert nie będą brały udziału w przetargu i zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.
 3. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
 4. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udzielane są pod nr telefonu 76 747 8735, kom. 693 710 658 lub 76 747 82 25, kom. 887 870 592  e-mail: sprzedazkghm@kghm.pl

 

Informacje dotyczące spraw związanych ze stanem technicznym (w tym uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczącej historii napraw) oraz oglądaniem środków trwałych udzielane są pod nr telefonu (+48) 76 747 74 88 lub 785 932 238.