KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż stacji agregatów mrożeniowych SAM przy szybie GG-1.

Data publikacji

KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż stacji agregatów mrożeniowych SAM przy szybie GG-1.

 

I.   Opis stacji agregatów mrożeniowych SAM przy szybie GG-1 znajdującej się w ewidencji KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice:

 1. Przedmiotem sprzedaży są elementy stacji znajdujące się na terenie szybu GG-1 w Kwielicach, gm. Grębocice, pow. polkowicki.
 2. Zestawienie składowych elementów stacji zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

Stację agregatów mrożeniowych SAM można oglądać w dni robocze po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr  tel. (+48) 76 748 49 15.

II.  Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza wyżej wymienionej stacji wynosi  3.829.956,53 zł brutto (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć 53/100) przy stawce podatku VAT w wysokości 23%.

III.  Informacja o przetargu:

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.07.2020 r. o godz. 12.00 w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 54A, (Budynek CUK, Sala nr 121).
 2. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej, w serwisie aukcyjnym Spółki, w przypadku wpływu dwóch i więcej Ofert. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium i złożenie oświadczenia o akceptacji „Warunków przetargu” stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Ofertę należy złożyć lub przesłać (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu) do Kancelarii CUK KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 54A, 59-301 Lubin, w nieprzekraczalnym terminie wpływu ofert do godz. 11.00 dnia 07.07.2020 r., w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta, opatrzonej napisem: „OFERTA dotyczy sprzedaży stacji agregatów mrożeniowych SAM – przetarg pisemny nieograniczony, nie otwierać, skierować do Departament Administracji –  Bud. CUK ul. M. Skłodowskiej Curie 54 a”

IV.  Informacja o wadium:

 1. Wadium w wysokości 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) płatne jest w terminie do dnia 06.07.2020 r. na konto: 79 1030 1508 0000 0005 0022 8229 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.
 2. Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium do sprzedaży stacji agregatów mrożeniowych SAM – Departament Administracji”.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.
 4. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

V.  Informacja o umowie sprzedaży:

 1. O terminie zawarcia umowy, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie.
 2. Wszelkie koszty związane z nabyciem stacji agregatów ponosi Kupujący.
 3. Kupujący uiszcza kwotę ceny nabycia (pomniejszoną o wadium zaliczone na poczet ceny) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
 4. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania umowy lub innym uzgodnionym przez Strony terminie.     

VI.  Informacje dodatkowe:

 1. Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie wpływu ofert nie będą brały udziału w przetargu i zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.
 3. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
 4. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdej chwili bez podawania przyczyn.

Wszelkie informacje dotyczące składania ofert udzielane są pod nr telefonu tel. 76 747 87 35.

 - Zestawienie elementów składowych stacji agregatów mrożeniowych SAM.