KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów” ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w roku 2019 odpadu o nazwie koncentrat Pb-Zn PE (kod 10 06 03*) w ilości około 7.000 Mg

Data publikacji: 
czwartek, 16 Maj 2019 - 7:51AM

W związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym z dnia 17.04.2019r., KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów” ponownie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w roku 2019 odpadu o nazwie koncentrat Pb-Zn PE (kod 10 06 03*) w ilości około 7.000 Mg

 

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż w roku 2019, odpadu wytwarzanego przez Sprzedającego w postaci koncentratu Pb-Zn PE (kod odpadu 10 06 03*)
  w ilości około 7.000 Mg.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z więcej niż jednym odbiorcą odpadu, przy czym minimalna ilość na jaką mogą być składane oferty
  to 2.500 Mg.
 3. Sprzedający dysponuje parametrami jakościowymi odpadu, które mają jedynie charakter informacyjny, nie stanowiąc wartości gwarantowanych przez Sprzedającego. W/w dane zostaną udostępnione na prośbę oferenta.
 4. Oferenci posiadają możliwość przeprowadzenia próbobrania odpadu w celu własnych analiz, zgodnie z obowiązującymi w HMG zasadami. Oferenci decydujący się na próbobrania zobowiązani będą do zachowania poufności
  w zakresie uzyskanych wyników analiz.
 5. Warunkiem udziału w postępowaniu, którego niedopełnienie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty, jest posiadanie oraz załączenie do oferty Decyzji zezwalającej na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadu koncentrat Pb-Zn – kod 10 06 03*.
 6. Kryterium wyboru oferty będzie wartość współczynnika korygującego „w”, stanowiącego podstawę kalkulacji ceny koncentratu Pb-Zn PE, określanej
  w oparciu o poniższą formułę cenową:

C = w* (1- % H2O / 100) * (%Pb/100* LMEPb * KUSD + %Zn/100* LMEZn * KUSD)

gdzie:

 • C- cena netto w zł/Mg koncentratu Pb-Zn PE,
 • w - współczynnik korygujący, uwzględniający koszty,
 • LMEPb średnia oficjalnych notowań dla ołowiu na LME z miesiąca dostawy USD/Mg,
 • LMEZn –średnia oficjalnych notowań dla cynku na LME z miesiąca dostawy USD/Mg,
 • % H20 – średnia ważona wilgotność koncentratu z miesiąca dostawy, na podstawie wyników badań wykonanych przez Sprzedającego,
 • % Pb – średnia zawartość ołowiu w koncentracie  z miesiąca dostawy, na podstawie wyników badań wykonanych przez Sprzedającego ,
 • % Zn – średnia zawartość cynku w koncentracie z miesiąca dostawy, na podstawie wyników badań wykonanych przez Sprzedającego,
 • KUSD średni kurs USD wyrażony w PLN wg NBP z miesiąca dostawy.
 1. Załadunek oraz transport odpadu odbywać się będzie środkami transportu Kupującego, na jego koszt i ryzyko. Środki transportowe winny spełniać wymogi do przewozu odpadu niebezpiecznego zgodne z przepisami europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z posiadaną przez Kupującego Decyzją zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych o kodzie 10 06 03*. Sprzedający dopuszcza możliwość podzlecania transportu odpadów firmie posiadającej Decyzję zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych o kodzie 10 06 03*.
  1. Odbiory odpadów będą się odbywały sukcesywnie w ilościach miesięcznych uzgadnianych między Stronami.
  2. Szczegółowe warunki realizacji oraz rozliczenia przedmiotu przetargu zostały zawarte w załączonym projekcie umowy.
  3. Do udziału w przetargu mogą przystąpić wyłącznie podmioty zarejestrowane na terenie RP.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedłożenia:
 • aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent  nie zalega z opłacaniem podatków,
 • aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 1. Oddział Huta Miedzi „Głogów” zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również zmiany, odwołania lub unieważnienia przetargu, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00 dnia 30.05.2019r., w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, pod adresem: KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów” Wydział Logistyki Sprzedaży, 67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1, z następującym opisem:

„Przetarg nieograniczony na sprzedaż w roku 2019 koncentratu Pb-Zn PE
 w ilości około 7.000 Mg. Nie otwierać przed godz. 10:00 dnia 30.05.2019r.”

 

Wszelkie pytania dotyczące postępowania, w tym również uzgodnienia dotyczące ewentualnego próbobrania, należy przesyłać na następujące adresy mailowe: Andrzej.Rutkowski@kghm.com (tel. 76/747 76 37), Barbara.Szatkowska@kghm.com  (tel. 76/747-75-67)

 

W załączeniu: Projekt umowy