KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż odpadu o nazwie koncentrat Pb-Zn PE (kod 10 06 03*) połączona z zakupem ołowiu surowego.

Data publikacji: 
piątek, 19 Styczeń 2018 - 12:28PM

KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Huta Miedzi „Głogów”

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż odpadu o nazwie koncentrat Pb-Zn PE (kod 10 06 03*) w ilości około 35 000 Mg połączona z zakupem ołowiu surowego w ilości około 5 000 Mg, w latach 2018-2019.

 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż odpadu wytwarzanego przez Sprzedającego w postaci koncentratu Pb-Zn PE (kod odpadu 10 06 03*) w ilości około 35 000 Mg, z równoczesnym odkupem ołowiu surowego w ilości 5000 Mg, w latach
2018 – 2019.

2. HMG zastrzega sobie zakup ołowiu surowego z zachowaniem następujących parametrów jakościowych:

Pb – min. 98%

Bi – max. 0,08%

As – max.0,50%

Sb – max. 1,00%

Sn – max. 0,30%

Tl – max 450 ppm

Cu – max. 0,10%

3. HMG dysponuje parametrami jakościowymi koncentratu Pb-Zn PE, które mają jedynie charakter informacyjny, nie stanowiąc wartości gwarantowanych przez Sprzedającego. W/w dane zostaną udostępnione na prośbę oferenta.

4. Warunki udziału w postępowaniu, których niedopełnienie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty:

4.1.     Posiadanie oraz załączenie do oferty Decyzji zezwalającej na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadu koncentrat Pb-Zn – kod 10 06 03*.

4.2.     Przeprowadzenie wizji lokalnej w Magazynie Materiałów Ołowionośnych, gdzie składowany jest odpad stanowiący przedmiot przetargu. Powyższy wymóg nie dotyczy kontrahentów, z którymi prowadzona była sprzedaż przedmiotowego odpadu w okresie ostatnich dwóch lat. W ramach wizji lokalnej oferenci posiadają możliwość przeprowadzenia próbobrania odpadu w celu własnych analiz, zgodnie z obowiązującymi w HMG zasadami. Oferenci decydujący się na próbobrania zobowiązani będą do zachowania poufności w zakresie uzyskanych wyników analiz.

5. Kryterium wyboru oferty będzie wartość współczynnika korygującego „w” stanowiącego podstawę kalkulacji ceny koncentratu Pb-Zn PE, określanej w oparciu o poniższą formułę cenową:

C = w* (1- % H2O / 100) * (%Pb/100* LMEPb * KUSD + %Zn/100* LMEZn * KUSD)

gdzie:

  • C- cena netto w zł/Mg koncentratu Pb-Zn PE,
  • w - współczynnik korygujący uwzględniający koszty,
  • LMEPb – wartość ołowiu w USD/Mg wg średniej oficjalnych notowań dla ołowiu na LME z miesiąca dostawy USD/Mg,
  • LMEZn – wartość cynku w USD/Mg wg średniej oficjalnych notowań dla cynku na LME z miesiąca dostawy USD/Mg,
  • % H20 – wilgotność koncentratu z miesiąca dostawy, na podstawie wyników badań wykonanych przez Sprzedającego,
  • % Pb – średnia zawartość ołowiu w koncentracie z miesiąca odbiorów, na podstawie wyników badań wykonanych przez Sprzedającego ,
  • % Zn – średnia zawartość cynku w koncentracie z miesiąca odbiorów, na podstawie wyników badań wykonanych przez Sprzedającego,
  • KUSD – średni kurs USD wyrażony w PLN wg NBP z całego miesiąca odbiorów,

6. HMG zastrzega sobie następującą formułę cenową dla zakupu ołowiu surowego:

C = 0,96 * %Pb/100 * LMEPb * KUSD

7. Załadunek oraz transport koncentratu Pb-Zn PE odbywać się będzie środkami transportu Kupującego, na jego koszt i ryzyko. Środki transportowe winny spełniać wymogi do przewozu odpadu niebezpiecznego zgodne z przepisami europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z posiadaną przez Kupującego Decyzją zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych o kodzie 10 06 03*. Sprzedający dopuszcza możliwość podzlecania transportu odpadów firmie posiadającej Decyzję zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych o kodzie 10 06 03*.

8. Transport ołowiu surowego odbywać się będzie na koszt i ryzyko HMG. Załadunek po stronie producenta ołowiu.

9. Odbiory koncentratu Pb-Zn PE, jaki i odbiory ołowiu surowego będą się odbywały sukcesywnie w ilościach miesięcznych uzgadnianych między Stronami.

10. Szczegółowe warunki realizacji oraz rozliczenia przedmiotu przetargu zostały zawarte w załączonym projekcie umowy.

11. Do udziału w przetargu mogą przystąpić wyłącznie podmioty zarejestrowane na terenie RP.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedłożenia:

  •  aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent  nie zalega z opłacaniem podatków,
  • aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

13. Oddział Huta Miedzi „Głogów” zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również zmiany, odwołania lub unieważnienia przetargu, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

14. Ostateczne zapisy umowy, której projekt stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, będą uzgadniane na etapie negocjacji.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do godz. 11:00 dnia 30.01.2018r., w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, na adres: KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów” Wydział Logistyki Sprzedaży,67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1, z opisem:

„Przetarg nieograniczony na sprzedaż odpadu o kodzie 10 06 03* w ilości około
35 000 Mg oraz zakup ołowiu surowego w ilości około 5 000Mg,  w latach 2018 - 2019.
Nie otwierać przed godz. 11:00 dnia 30.01.2018r.”.

 

Wszelkie pytania dotyczące postępowania, w tym również uzgodnienia dotyczące wizji lokalnej należy przesyłać na następujące adresy mailowe: Andrzej.Rutkowski@kghm.com (tel. 76/747 76 37), Barbara.Szatkowska@kghm.com  (tel. 76/747-75-67).

W załączeniu projekt umowy.