KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów” ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w latach 2017-2018 odpadu o kodzie 10 04 01*oraz odpadu koncentrat Pb o kodzie 10 06 07*

Data publikacji: 
wtorek, 13 Grudzień 2016 - 12:46PM

KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów”

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w latach 2017-2018

odpadu o kodzie 10 04 01*oraz odpadu koncentrat Pb o kodzie 10 06 07*

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż w latach 2017-2018, poniższych odpadów wytwarzanych przez Sprzedającego:

1.1. Odpad o kodzie 10 04 01* w łącznej ilości około 100 000 Mg,

1.2. Odpad koncentrat Pb o kodzie 10 06 07* w łącznej ilości około 35.000 Mg.

2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość podziału zadania i zawarcia umowy z więcej niż jednym odbiorcą obu odpadów, z zastrzeżeniem minimalnych ilości określonych
w pkt.3.1. niniejszego ogłoszenia.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

3.1.    Posiadanie oraz załączenie do oferty Decyzji zezwalającej na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadu o kodzie 10 04 01* w minimalnej ilości 15.000 Mg oraz odpadu koncentrat Pb o kodzie 10 06 07* w minimalnej ilości 5.000 Mg.

3.2.    Przeprowadzenie wizji lokalnej na składowiskach odpadów stanowiących przedmiot przetargu. Powyższy wymóg nie dotyczy kontrahentów, z którymi prowadzona była sprzedaż przedmiotowych odpadów w okresie ostatnich dwóch lat. W ramach wizji lokalnej oferenci posiadają możliwość przeprowadzenia próbobrania odpadów w celu własnych analiz, zgodnie z obowiązującymi w HMG zasadami. Oferenci decydujący się na próbobrania zobowiązani będą do zachowania poufności w zakresie uzyskanych wyników analiz.

4. Odbiory odpadów będą się odbywały sukcesywnie w ilościach miesięcznych uzgodnionych między Stronami w umowie, z uwzględnieniem następujących wymaganych proporcji: na każdą odbieraną tonę odpadu koncentrat Pb o kodzie 10 06 07*, przypadać będzie odbiór minimum 2,8 tony odpadu o kodzie 10 04 01*. Powyższe proporcje odbieranych odpadów winny zostać uwzględnione w składanej ofercie.

5. Kryterium wyboru oferty będzie:

Cena 1 Mg odpadu o kodzie 10 04 01oraz wartość współczynnika korygującego „w”, stanowiącego podstawę kalkulacji ceny odpadu koncentrat Pb o kodzie
10 06 07*, określanej w oparciu o następującą formułę cenową: C= w *(1- % H2O / 100) * % Pb / 100 *  LME Pb * K USD,
gdzie:

  • C - cena netto w zł/Mg odpadu koncentrat Pb o kodzie 10 06 07*,
  • w - współczynnik korygujący uwzględniający koszty,
  • LME Pb – wartość ołowiu w USD/Mg, wg średniej oficjalnych notowań dla ołowiu na LME z miesiąca odbiorów,
  • % H20 –  wilgotność odpadu koncentrat Pb o kodzie 10 06 07* z miesiąca odbiorów,
  • % Pb- średnia zawartość ołowiu w odpadzie koncentrat Pb o kodzie 10 06 07*
    z miesiąca odbiorów,
  • K USD – średni kurs USD wyrażony w PLN wg NBP z miesiąca odbiorów.

6. Załadunek oraz transport odpadu odbywać się będzie środkami transportu Kupującego, na jego koszt i ryzyko. Środki transportowe winny spełniać wymogi do przewozu odpadu niebezpiecznego zgodne z przepisami europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z posiadaną przez Kupującego Decyzją zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych o kodzie 10 04 01*, 10 06 07*. Sprzedający dopuszcza możliwość podzlecania transportu odpadów firmie posiadającej Decyzję zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych o kodzie 10 04 01*, 10 06 07*.

7. Szczegółowe warunki realizacji oraz rozliczenia przedmiotu przetargu zostały zawarte w załączonym projekcie umowy.

8. Do udziału w przetargu mogą przystąpić wyłącznie podmioty zarejestrowane na terenie RP.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedłożenia:

  •  aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent  nie zalega z opłacaniem podatków,
  • aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

10. Oddział Huta Miedzi „Głogów” zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również zmiany, odwołania lub unieważnienia przetargu, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, na adres: KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów” Wydział Logistyki Sprzedaży,
67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1, z opisem „Przetarg nieograniczony na sprzedaż odpadu o kodzie 10 04 01*oraz odpadu koncentrat Pb o kodzie 10 06 07* w latach 2017-2018”,
w terminie do dnia 05.01.2017r. godz. 12:00

Wszelkie pytania dotyczące postępowania, w tym również uzgodnienia dotyczące wizji lokalnej należy przesyłać na następujące adresy mailowe: Andrzej.Rutkowski@kghm.com (tel. 76/747 76 37), Barbara.Szatkowska@kghm.com  (tel. 76/747-75-67).

W załączeniu: Projekt umowy