KGHM Polska Miedź S.A., 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chróścinie.

Data publikacji

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie

59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Centrozłom Wrocław S.A.

 

I. Opis nieruchomości położonej w Chróścinie, gmina Skoroszyce:

 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 645/14 i 645/15 (o łącznej powierzchni 56 700 m2) wraz z znajdującymi się na ich terenie budynkami i budowlami, położone w Chróścinie (gmina Skoroszyce, powiat nyski, województwo opolskie).
 2. Prawo własności budynków i budowli położonych na ww. działkach:

a)         Budynek socjalno-biurowy o powierzchni użytkowej 560 m²;

b)         Budynek warsztatowo-magazynowy o powierzchni użytkowej 561,2 m²;

c)         Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 64,2 m²;

d)         Budynek trafostacji o powierzchni użytkowej 36,8 m²;

e)         Drogi i place składowe o powierzchni 4061 m²;

f)          Stacja paliw płynnych;

g)         Oświetlenie terenu;

h)         Waga samochodowa;

i)          Ogrodzenie terenu;

j)          Odwodnienie i drenaż terenu;

k)         Linia energetyczna napowierzchna;

l)          Elektroenergetyczna sieć wewnętrzna.

Dla powyższej nieruchomości, w Sądzie Rejonowym w Nysie (V Wydział Ksiąg Wieczystych), prowadzona jest księga wieczysta nr OP1N/00043089/4.

Nieruchomość stawowi własność Centrozłom Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 16, należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z następującymi pracownikami Centrozłom Wrocław S.A.:

Paweł Kawa - Kierownik Działu Technicznego i Zakupów, telefon 512  030 999,

Agnieszka Krzysztofiak - Referent w dziale Technicznym i Zakupów, telefon 502 737 901.

 

II.  Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza wyżej wymienionej nieruchomości wynosi 1.759.351,60 zł brutto (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 60/100). Cena wywoławcza jest ceną brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

 

III.  Informacja o przetargu:

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.08.2019 r. o godz. 12.00 w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 54A, budynek CUK (Sala Atrium).
 2. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej, w serwisie aukcyjnym Spółki, w przypadku wpływu dwóch i więcej Ofert. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium i złożenie oświadczenia o akceptacji „Warunków przetargu” stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Ofertę należy złożyć lub przesłać (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu) do Kancelarii CUK KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 54A, 59-301 Lubin, w nieprzekraczalnym terminie wpływu ofert do godz. 11.00 dnia 22.08.2019 r., w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta, opatrzonej napisem: „OFERTA dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej w Chróścinie, gmina Skoroszyce – przetarg pisemny nieograniczony, nie otwierać, skierować do Departamentu Administracji.”

 

IV.  Informacja o wadium:

 1. Wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) płatne przelewem w terminie do dnia 21.08.2019 r. na konto Centrozłom Wrocław S.A. o nr: 17 1240 6292 1111 0010 4784 9001 w Banku Pekao S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.
 2. Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium do sprzedaży nieruchomości położonej w Chróścinie, gmina Skoroszyce – Centrozłom Wrocław S.A.”.
 3. Sprzedający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.
 4. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

V.  Informacja o umowie sprzedaży:

 1. O terminie zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie.
 2. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 3. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego lub innym uzgodnionym terminie.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego będzie uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia / Zgromadzenia Wspólników Centrozłom Wrocław S.A. na zbycie nieruchomości na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

 

VI.  Informacje dodatkowe:

 1. Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie wpływu ofert nie będą brały udziału w przetargu i zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.
 3. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
 4. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udziela Paweł Stefaniak, tel. 76 747 87 35, kom. 693 710 658, e-mail: pawel.stefaniak@kghm.com.

Załączniki:

- Warunki udziału w przetargu w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

- Formularz ofertowy wraz instrukcją płatniczą zwrotu wadium.